Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa termin i sposób:
1)
zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", otwartego funduszu emerytalnego o:
a)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
b)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
c)
wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
2)
zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o:
a)
kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
b)
wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
c)
kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
3)
przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;
4)
przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;
5)
dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót.
Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:
1)
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
2)
miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:
a)
wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo
b)
postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,
3)
złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

- w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3.
Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.
1. 
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5.
2. 
Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.
Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek z dniem, w którym decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna.
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:
1)
w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo
2)
do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.
1. 
Otwarty fundusz emerytalny wraz z przekazaniem środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego:
1)
nastąpiło wyczerpanie się środków albo
2)
pozostały środki w kwocie niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.
2. 
Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o którym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o:
1)
nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym z powodu wyczerpania się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego albo
2)
przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwota okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.
1. 
W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informacji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.
2. 
W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.
Informacje między Zakładem i otwartymi funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie elektronicznej.
Wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR
PEŁNOMOCNICTWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM BANKOWYM OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
............., dnia .........
(miejscowość)(data)
...........................................................................
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)
z siedzibą w .............................................................,
(adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)
reprezentowany przez: .....................................................
...........................................................................
na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.),
udziela pełnomocnictwa
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
z siedzibą w .............................................................,
(adres siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
do każdorazowego obciążenia rachunku bankowego nr ......................... prowadzonego w Banku ..................................., w formie przelewu bankowego, kwotą środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

Jednocześnie zobowiązujemy się do nieustanawiania innych pełnomocników upoważnionych do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie określonym niniejszym pełnomocnictwem.

.........................................................
(podpis członka zarządu)(podpis członka zarządu)
Przyjmujemy do wiadomości i stosowania upoważnienie złożone przez .........
do wysokości salda rachunku nr...................................
..............., dnia .................................................
(miejscowość)(data)(za bank prowadzący rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).