§ 8. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  8.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej osobiście lub listem poleconym; w tym ostatnim przypadku decyduje data stempla pocztowego.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wyłącznie przy ubezpieczeniu obejmującym okres ubezpieczenia powyżej jednego miesiąca.
3.
Każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.
4.
Zwrot składki następuje w walucie opłacenia składki, po pobraniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 złotych.