Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 maja 1985 r.
w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne - przy wyjeździe za granicę na terytoria państw, w których uznawane są polskie dowody ubezpieczenia - ustalana jest w zależności od państwa, do którego pojazd mechaniczny wjeżdża lub przez którego terytorium zamierza przejeżdżać, grupy taryfowej pojazdu mechanicznego oraz okresu ubezpieczenia.
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne jest opłacana przed wyjazdem za granicę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna - zwanemu dalej TUiR "WARTA" - za cały okres pozostawania pojazdu mechanicznego za granicą.
1.
Ustala się taryfy składek:
1)
za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria europejskich państw członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji - stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfie ustala TUiR "WARTA" przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną dla typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.
1.
Przy wyjeździe za granicę na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji składka jest opłacana w złotych przed wyjazdem z PRL za okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2.
Za okres dłuższy niż trzy miesiące pozostawania pojazdu na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, składka jest opłacana w walucie obcej uznawanej przez Narodowy Bank Polski za wymienialną.
3.
Wysokość składki w walucie obcej, o której mowa w ust. 2, ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przeliczając właściwą składkę na walutę obcą według kursu walut obcych w złotych, ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu opłacania składki.
4.
W uzasadnionych wypadkach losowych TUiR "WARTA" może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pozostawania pojazdu mechanicznego na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.
5.
Przepis ust. 2 nie dotyczy:
1)
posiadaczy pojazdów mechanicznych będących jednostkami gospodarki uspołecznionej,
2)
właścicieli pojazdów mechanicznych pobierających stypendia za granicą, delegowanych na przeszkolenia i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych za okres ustalony w kontrakcie lub umowie międzynarodowej.
1.
Inwalidzi, którzy są właścicielami pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki składek uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznej służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych, inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidów kombatantów - niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
3.
Właściciele pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, przy wyjazdach na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej opłacają za roczny okres ubezpieczenia składkę obniżoną o 50%, jeżeli:
1)
użytkują grunty rolne, łąki i lasy w pasie przygranicznym tych państw,
2)
są zatrudnieni zawodowo w pasie przygranicznym tych państw i dojeżdżają swoimi pojazdami mechanicznymi do pracy, a nie są czasowo zameldowani za granicą,
3)
ich osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicznym tych państw.
4.
Właścicielowi pojazdu mechanicznego przysługuje tylko jedna z obniżek, o których mowa w ust. 1 i 3.
5.
Obniżoną o 20% składkę za roczny okres ubezpieczenia opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych będący jednostkami gospodarki uspołecznionej.
1.
Składka za ubezpieczenia może być jednorazowo opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od dnia wpisanego do dowodu ubezpieczenia.
2.
Jeżeli składka została opłacona za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, przedłużenie ubezpieczenia następuje po opłaceniu dodatkowej składki za faktyczny okres pozostawania pojazdu za granicą, z zachowaniem przepisów § 4.
1.
Jeżeli składka została opłacona TUiR "WARTA" za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, a posiadacz pojazdu za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą opłaci składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) w zagranicznym towarzystwie (zakładzie) ubezpieczeń, posiadacz pojazdu jest zwolniony od opłacenia za ten sam okres składki TUiR "WARTA" za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne OC.
2.
Posiadacz pojazdu mechanicznego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do opłacenia TUiR "WARTA" składki za ubezpieczenie ustawowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz ubezpieczenie ustawowe autocasco (AC) za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą.
3.
Wysokość składki, o której mowa w ust. 2, wynosi 60% wysokości składki, jaką posiadacz pojazdu byłby obowiązany opłacić TUiR "WARTA" za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (OC, NW, AC) za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą, za który opłacił składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w zagranicznym towarzystwie (zakładzie) ubezpieczeń, z zachowaniem przepisów § 4.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej osobiście lub listem poleconym; w tym ostatnim przypadku decyduje data stempla pocztowego.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wyłącznie przy ubezpieczeniu obejmującym okres ubezpieczenia powyżej jednego miesiąca.
3.
Każdy rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny.
4.
Zwrot składki następuje w walucie opłacenia składki, po pobraniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 złotych.
Składka za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli:
1)
poszkodowanemu lub ubezpieczonemu przysługuje świadczenie lub odszkodowanie z tego ubezpieczenia,
2)
składka pobrana zgodnie z § 5 ust. 3 i 5 jest niższa od składki ustalonej w taryfie za wykorzystany okres ubezpieczenia bez obniżki.
Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za granicą po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany do kraju, posiadacz pojazdu mechanicznego nie jest obowiązany do opłacenia dodatkowej składki za ten okres.
Taryfę składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych pojazdami samochodowymi, określają odrębne przepisy.
Jeżeli składka za ubezpieczenia została opłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie pobiera się składki uzupełniającej za okresy ubezpieczenia przypadające po tej dacie.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1982 r. w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym (Monitor Polski Nr 16, poz. 128 i Nr 32, poz. 280).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA EUROPEJSKICH PAŃSTW CZŁONKÓW RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ

Pozycja Grupy pojazdów według rodzajów Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia
taryfypojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3do 3 dnido 7 dnido 15 dnido 1 miesiącakażdy następny miesiąc1 rok
12345678
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym1) A9501.6802.5203.3601.68016.800
B1.1002.7804.1705.5602.78027.800
2Samochody osobowe powyżej 900 do 1.250 cm3A9501.8402.7603.6801.84018.400
B1.1002.9604.4405.9202.96029.600
3Samochody osobowe powyżej 1.250 do 1.500 cm3A9501.9502.9203.9001.95019.500
B1.1003.5205.2807.0403.52035.200
4Samochody osobowe powyżej 1.500 cm3 2)A9502.7204.0805.4402.72027.200
B1.1004.7007.0509.4004.70047.000
5Przyczepy kempingoweA4808301.2401.6608308.300
B5601.3402.0102.6801.34013.400
6Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy lekkie o ładowności do 400 kg3604206308404204.200
7Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe4807101.0601.4207107.100
8Autobusy do 20 miejsc siedzących i przyczepy autobusowe2.9004.1606.2408.3204.16041.600
9Autobusy ponad 20 miejsc siedzących3.9005.5808.37011.1605.58055.800
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze1.6002.3603.5404.7202.36023.600
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe i balastowe2.4003.3505.0206.7003.35033.500
12Samochody specjalne3.1004.4506.6708.9004.45044.500
13Przyczepy i naczepy ciężarowe1.0001.3802.0702.7601.38013.800
Objaśnienia:

1) Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody ciężarowo–osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

2) Z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1.600 cm3, FSO 125p i Polonez, dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

A - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych i innych, produkowanych w państwach członkowskich RWPG. Do samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG zalicza się również samochody marek zagranicznych, montowane w Polsce.

B - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych produkowanych w innych państwach.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RADY WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ ORAZ NA TERYTORIA IRANU, IRAKU, MAROKA I TUNEZJI

Pozycja Grupy pojazdów według rodzajów Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia
taryfypojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3do 7 dnido 15 dnido 1 miesiącakażdy następny miesiąc1 rok
1234567
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznym1)A6.0009.00012.0006.00060.000
B9.18013.77018.3609.18091.800
2Samochody osobowe powyżej 900 cm3 do 1.250 cm3A6.3709.55012.7406.37063.700
B9.72014.58019.4409.72097.200
3Samochody osobowe powyżej 1.250 do 1.500 cm3A7.10010.65014.2007.10071.000
B11.67017.50023.34011.670116.700
4Samochody osobowe powyżej 1.500 cm3 2)A8.97013.45017.9408.97089.700
B14.58021.87029.16014.580145.800
5Przyczepy kempingoweA3.0204.5306.0403.02030.200
B4.8607.2909.7204.86048.600
6Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy lekkie o ładowności do 400 kg1.4802.2202.9601.48014.800
7Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodowe2.3903.5804.7802.39023.900
8Autobusy do 20 miejsc siedzących i przyczepy autobusowe15.13022.69030.26015.130151.300
9Autobusy ponad 20 miejsc siedzących20.20030.30040.40020.200202.000
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 t i ciągniki rolnicze8.24012.36016.4808.24082.400
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe i balastowe11.99017.98023.98011.990119.900
12Samochody specjalne15.73023.59031.46015.730157.300
13Przyczepy i naczepy ciężarowe4.8907.3309.7804.89048.900
Objaśnienia:

1) Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody cieżarowo–osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

2) Z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1.600 cm3, FSO 125 p i Polonez, dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

A - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych i innych, produkowanych w państwach członkowskich RWPG. Do samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG zalicza się również samochody marek zagranicznych, montowane w Polsce.

B - Dotyczy samochodów osobowych oraz przyczep kempingowych produkowanych w innych państwach.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1987 r. (Dz.U.87.18.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1987 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.21.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1987 r. (Dz.U.87.18.111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1987 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1988 r. (Dz.U.88.21.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.