§ 5. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  5.
1.
Inwalidzi, którzy są właścicielami pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki składek uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznej służby zdrowia, upoważnionego do badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych, inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidów kombatantów - niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
3.
Właściciele pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, przy wyjazdach na terytorium Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej opłacają za roczny okres ubezpieczenia składkę obniżoną o 50%, jeżeli:
1)
użytkują grunty rolne, łąki i lasy w pasie przygranicznym tych państw,
2)
są zatrudnieni zawodowo w pasie przygranicznym tych państw i dojeżdżają swoimi pojazdami mechanicznymi do pracy, a nie są czasowo zameldowani za granicą,
3)
ich osoby bliskie zamieszkują w pasie przygranicznym tych państw.
4.
Właścicielowi pojazdu mechanicznego przysługuje tylko jedna z obniżek, o których mowa w ust. 1 i 3.
5.
Obniżoną o 20% składkę za roczny okres ubezpieczenia opłacają posiadacze pojazdów mechanicznych będący jednostkami gospodarki uspołecznionej.