§ 6. - Taryfa do obliczania opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.581

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.
§  6.
Wartość przedmiotu sporu ustala się według wartości kapitału i zaległych użytków, jeżeli do tego zmierza wniosek pierwotny lub uzupełniony, również jeśli z urzędu przyznano użytki.

Czasokres, do którego liczy się zaległe użytki, ustala się od dnia wniesienia skargi, a w wypadkach, gdy zarządzono jej uzupełnienie, od dnia wniesienia skargi uzupełnionej. Zamiast skargi miarodajnym jest w wypadkach § 69 ustawy o ogólnym zarządzie kraju wniosek o ustną rozprawę w postępowaniu administracyjno - spornem.

Od zaliczenia wyłącza się:

a)
użytki, które powstały dopiero w toku postępowania sporno - administracyjnego,
b)
szkody i koszty, tudzież zmiany w przedmiocie sporu, które powstały w toku postępowania sporno - administracyjnego.

Przy wniesieniu środka prawnego wyłącza się od zaliczenia to, co w tym czasie między stronami już nie jest spornem.

Wartość prawa do powtarzających się użytków lub świadczeń oblicza się według wartości jednorocznego poboru, a mianowicie na kwotę 121/2-krotną, jeżeli pobór w przyszłości ma ustać, a wątpliwy jest tylko termin tego ustania, zaś na 25-krotną przy nieograniczonem lub ponad 25-letniem trwaniu.