Taryfa do obliczania opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.581

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 sierpnia 1933 r.
w sprawie taryfy do obliczenia opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.

Na podstawie § 106 ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. o ogólnym zarządzie kraju (Zb. u. pr. str. 195) w brzmieniu ustawy z dnia 14 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 145) zarządza się co następuje:
Opłatę ryczałtową, którą pobiera się na zasadzie § 106 i 107 ustawy z dnia 30 lipca 1883 r. o ogólnym zarządzie kraju, oblicza się podług wartości przedmiotu sporu; opłata ta wynosi przed Wojewódzkiemi Sądami Administracyjnemi (z uwzględnieniem postanowień §§ 2, 3 i 4):
do20wartości1
ponad20"do40"2"
"40""80""4"
"80""120""6"
"120""160""8"
"160""200""10"
"200""280""12"
"280""360""14"
"360""440""16"
"440""520""18"
"520""600""20"
"600""720""22"
"720""840""24"
"840""960""26"
"960""1.080""28"
"1.080""1.200""30"
"1.200""1.360""32"
"1.360""1.520""34"
"1.520""1.680""36"
"1.680""1.840""38"
"1.840""2.000""40"
"2.000""2.200""42"
"2.200""2.400""44"
"2.400""2.600""46"
"2.600""2.800""48"
"2.800""3.000""50"
"3.000""3.400""52"
"3.400""3.800""54"
"3.800""4.200""56"
"4.200""4.600""58"
"4.600""5.000""60"
"5.000""5.800""62"
"5.800""6.600""64"
"6.600""7.400""66"
"7.400""8.200""68"
"8.200""9.000""70"
"9.000 zł wzrasta opłata po 2 zł od każdych dalszych 1.500 zł.

Przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym oblicza się opłaty w podwójnej wysokości, zaś przed wydziałami powiatowemi i miejskiemi jako sądami administracyjnemi w połowie wysokości, ustalonej dla Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Najwyższą wysokość opłaty ryczałtowej (§§ 2, 3, 4) ogranicza się w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym do kwoty 300 zł, przed Wojewódzkiemi Sądami Administracyjnemi do kwoty 150 zł, zaś przed wydziałami powiatowemi i miejskiemi do kwoty 75 zł.

Stawki ustalone § 1 zmniejsza się do połowy, jeżeli wydano orzeczenie na podstawie przyznania, albo sprawę załatwiono ugodą, albo cofnięciem skargi, wniosku o ustną rozprawę lub środka prawnego, albo jeżeli rozstrzygnięcie nastąpiło bez poprzedniej ustnej rozprawy.

W razie żądania ustnej rozprawy po wydaniu rezolucji przewodniczącego zalicza się wymierzoną poprzednio połowę opłaty ryczałtowej na poczet opłaty, która ma być wymierzona po rozprawie, jeżeli strona przegrywająca w obu wypadkach jest ta sama. W razie zaś żądania rozprawy bez oczywistej podstawy może sąd nałożyć na stronę żądającą rozprawy i spór przegrywającą, oprócz poprzednio nałożonej połowy opłaty ryczałtowej, jeszcze całą.

Jeżeli warunki § 2 zachodzą tylko odnośnie do części przedmiotu sporu, oblicza się dla tej części i dla reszty przedmiotu stawki oddzielnie, razem jednak w kwocie nie wyższej od stawki, obliczonej dla całości przedmiotu sporu według § 1.
Jeżeli zarządzono i przeprowadzono postępowanie dowodowe, pobiera się dodatkowo stosownie do wartości przedmiotu połowę stawki, obliczonej według § 1 i 3.
Wartość przedmiotu sporu ustala się na zasadzie przepisów §§ 6 i 7 w wyroku ostatecznym (§ 103 ust. 2 ustawy o ogólnym zarządzie kraju), zaś w wypadkach, gdy takiego wyroku nie wydano - w uchwale ustalającej (§ 108 powołanej ustawy) ewentualnie w osobnej uchwale sądu, który orzeka w sprawie. W wypadkach wątpliwych i przy przedmiotach, które nie dają się oszacować na wartość pieniężną, zarządzić można dla tego ustalenia oświadczenie się stron, a w razie potrzeby także przeprowadzenie dowodu.
Wartość przedmiotu sporu ustala się według wartości kapitału i zaległych użytków, jeżeli do tego zmierza wniosek pierwotny lub uzupełniony, również jeśli z urzędu przyznano użytki.

Czasokres, do którego liczy się zaległe użytki, ustala się od dnia wniesienia skargi, a w wypadkach, gdy zarządzono jej uzupełnienie, od dnia wniesienia skargi uzupełnionej. Zamiast skargi miarodajnym jest w wypadkach § 69 ustawy o ogólnym zarządzie kraju wniosek o ustną rozprawę w postępowaniu administracyjno - spornem.

Od zaliczenia wyłącza się:

a)
użytki, które powstały dopiero w toku postępowania sporno - administracyjnego,
b)
szkody i koszty, tudzież zmiany w przedmiocie sporu, które powstały w toku postępowania sporno - administracyjnego.

Przy wniesieniu środka prawnego wyłącza się od zaliczenia to, co w tym czasie między stronami już nie jest spornem.

Wartość prawa do powtarzających się użytków lub świadczeń oblicza się według wartości jednorocznego poboru, a mianowicie na kwotę 121/2-krotną, jeżeli pobór w przyszłości ma ustać, a wątpliwy jest tylko termin tego ustania, zaś na 25-krotną przy nieograniczonem lub ponad 25-letniem trwaniu.

Jeżeli przedmiot sporu nie da się oszacować, przyjmuje się wartość dla obliczenia ryczałtu w kwocie od 100 zł do 10.000 zł stosownie do większej lub mniejszej doniosłości sprawy dla stron spór wiodących.

W wypadkach, gdy z roszczeniem, nie dającem się oszacować łączy się roszczenie z niego wynikające, które można według wartości pieniężnej oszacować, wówczas miarodajne jest tylko jedno roszczenie, a mianowicie roszczenie wyższej wartości.

W wyrokach ostatecznych, na podstawie których ma być wydane ponowne orzeczenie niższej instancji, może być oznaczenie wartości przedmiotu sporu wraz z orzeczeniem co do kosztów sporu, zastrzeżone temu ponownemu orzeczeniu.

Jeżeli wskutek przekazania sprawy zpowrotem do instancji niższej przeprowadza się w tej samej instancji ponowną rozprawę, to na poczet kosztów ponownej rozprawy i ponownego orzeczenia zalicza się koszty orzeczenia poprzedniego. Podobnie postąpić należy także w przypadku § 100 ustawy o ogólnym zarządzie kraju.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą; rozporządzenie pruskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 27 lutego 1884 r. (Dz. Min. dla zarządu wewn. str. 30) oraz rozporządzenie Ministrów Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1924 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 314).