Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.15.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzów hipotecznych.

Załączoną do niniejszego taksę tymczasową dla pisarzów hipotecznych uchwaloną przez Radę Ministrów, zatwierdzam.
Dan w Warszawie, dn. 8 lutego 1919 r.

TAKSA TYMCZASOWA

dla pisarzów hipotecznych.

Pisarz hipoteczny pobiera:

1. Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych i hipotek prawnych oraz o regulacją spadku
a) do 1.000 mk 10 mk.
b) wyżej 1.000 mk. ponadto 1/10% od pozostałej sumy.
2. Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych, lub o połączenie ksiąg oddzielnych:
a)wksiędzegłównej50 mk.
b)""nowozałożonej10 mk.
3. Od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:
a) w kancelarjach hipotecznych przy Sądach Pokoju 30 mk
b) w kancelarjach hipotecznych przy Sądach Okręgowych 50 mk
4. Od wszelkich innych wniosków, jako to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych, wszelkich ostrzeżeń, wykreśleń, wreszcie od wniosków łącznych (dodatkowych) 10 mk.
5. Za podanie interesantowi do przejrzenia księgi hipotecznej 50 fen.
6. Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych Towarzystw Kredytowych Ziemskiego i Miejskich 1/20 część procentu od sumy nominalnej.
7. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści 1 mk.
8. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 1 mk. 50 fen.

9. Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 10 mk.
10. Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób, mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 60 fen.