Taksa tymczasowa dla pisarzy hipotecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych.

Pisarz hipoteczny pobiera:

1.
Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz regulację spadku:
a)
do 5.000 mk 2%

najmniej jednak 30 mk.

b)
powyżej 5.000 mk. od nadwyżki 1/10%
2.
Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumą:
a)
do 5.000 mk 2%

najmniej jednak 30 mk.

b)
powyżej 5.000 mk. od nadwyżki 1/10%

nie więcej jednak niż 500 mk.

3.
Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:
a)
do 100.000 mk. - połowa wynagrodzenia, w p. 1 przewidzianego,

najmniej jednak 15 mk.

b)
powyżej 100.000 mk. - od nadwyżki czwarta część tegoż wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 500 mk.
4.
Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych, lub o połączenie ksiąg oddzielnych:
a)
w księdze głównej 100 mk.
b)
w księdze nowozałożonej 30 mk.
5.
Od wniosku o przerobienie czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 75 mk.

ponadto od każdej treści, ulegającej przepisaniu 5 mk.

6.
Od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:
a)
w kancelarjach hipotecznych przy sądach pokoju 50 mk.
b)
w kancelarjach hipotecznych przy sądach okręgowych 150 mk.
7.
Od wszelkich innych wniosków, jako to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, pozostawanie w niepodzielności, wdrożenia postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 30 mk,
8.
Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/20 część

procentu od sumy nominalnej.

9.
Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści, za każdą treść 3 mk.
10.
Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 4 mk.

najmniej jednak 8 mk.

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11.
Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 30 mk.
12.
Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób; mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 2 mk.

najmniej jednak 8 mk.

Minister Sprawiedliwości władny jest obniżać lub podwyższać stawki taksy w razie zmiany warunków ekonomicznych.

Pisarz hipoteczny obowiązany jest w każdym wniosku, protokule, zaświadczeniu, jak również na wydanych dokumentach wyraźnie zaznaczyć, jakie i w jakiej wysokości opłaty pobrane zostały, nie wyłączając opłaty, na rzecz jego uiszczonej.

Tekst ustawy niniejszej winien być wywieszony w kancelarji hipotecznej w miejscu widocznem i dostępnem.

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 roku (Dz. Pr. № 15, poz. 204) w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzów hipotecznych uchyla się.

Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej z dniem jej ogłoszenia.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 50 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.34.110.976) z dniem 31 stycznia 1935 r.