Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1935 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych.

Art.  1.

Pisarz hipoteczny pobiera:

1. Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz regulację spadku:
a) do 5.000 mk 2%

najmniej jednak 30 mk.

b) powyżej 5.000 mk. od nadwyżki 1/10%
2. Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumą:
a) do 5.000 mk 2%

najmniej jednak 30 mk.

b) powyżej 5.000 mk. od nadwyżki 1/10%

nie więcej jednak niż 500 mk.

3. Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:
a) do 100.000 mk. - połowa wynagrodzenia, w p. 1 przewidzianego,

najmniej jednak 15 mk.

b) powyżej 100.000 mk. - od nadwyżki czwarta część tegoż wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 500 mk.
4. Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych, lub o połączenie ksiąg oddzielnych:
a) w księdze głównej 100 mk.
b) w księdze nowozałożonej 30 mk.
5. Od wniosku o przerobienie czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 75 mk.

ponadto od każdej treści, ulegającej przepisaniu 5 mk.

6. Od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:
a) w kancelarjach hipotecznych przy sądach pokoju 50 mk.
b) w kancelarjach hipotecznych przy sądach okręgowych 150 mk.
7. Od wszelkich innych wniosków, jako to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, pozostawanie w niepodzielności, wdrożenia postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 30 mk,
8. Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/20 część

procentu od sumy nominalnej.

9. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści, za każdą treść 3 mk.
10. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 4 mk.

najmniej jednak 8 mk.

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11. Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 30 mk.
12. Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób; mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 2 mk.

najmniej jednak 8 mk.

Art.  2. 1

Minister Sprawiedliwości władny jest obniżać lub podwyższać stawki taksy w razie zmiany warunków ekonomicznych.

Art.  3.

Pisarz hipoteczny obowiązany jest w każdym wniosku, protokule, zaświadczeniu, jak również na wydanych dokumentach wyraźnie zaznaczyć, jakie i w jakiej wysokości opłaty pobrane zostały, nie wyłączając opłaty, na rzecz jego uiszczonej.

Tekst ustawy niniejszej winien być wywieszony w kancelarji hipotecznej w miejscu widocznem i dostępnem.

Art.  4.

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 roku (Dz. Pr. № 15, poz. 204) w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzów hipotecznych uchyla się.

Art.  5.

Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej z dniem jej ogłoszenia.

Art.  6.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 50 rozp. z mocą ustawy z dnia 28 grudnia 1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz.U.34.110.976) z dniem 31 stycznia 1935 r.