§ 2. - Taksa notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.
§  2.
W razie odstąpienia od przeprowadzenia licytacji z powodu zapłaty lub z innych przyczyn, uzasadniających umorzenie lub zawieszenie egzekucji, bądź jej wstrzymanie, notarjusz otrzymuje od instytucji za sporządzenie, odpowiedniego protokółu, połowę wynagrodzenia, przewidzianego w § 1, nie więcej jednak niż 30 zł. Wynagrodzenie oblicza się od ceny wywołania.

Wynagrodzenie nie należy się notarjuszowi, jeżeli instytucja we właściwym czasie zawiadomiła notarjusza o odwołaniu terminu licytacji.