Taksa notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.761

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 grudnia 1933 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu o taksie notarjuszów, prowadzących licytacje nieruchomości, egzekwowanych przez niektóre towarzystwa kredytowe ziemskie i miejskie oraz banki hipoteczne.

Na podstawie art. 66 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 94, poz. 812) zarządzam co następuje:
Za przeprowadzenie licytacji, spisanie protokółu licytacji, sporządzenie odpisu tego protokółu dla instytucji prowadzącej egzekucję oraz przesłanie wraz z wnioskiem akt egzekucyjnych sądowi celem udzielenia przybicia, notarjusz otrzymuje od instytucji wynagrodzenie od sumy nabycia w stosunku następującym:

przy cenie nabycia do 1.000 zł 8 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 3 zł

ponad 5.000 zł do 10.000 zł:

za pierwsze 5.000 zł 20 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 2 zł

ponad 10.000 zł do 100.000 zł:

za pierwsze 10.000 zł 30 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 1.000 zł 1 zł

ponad 100.000 zł:

za pierwsze 100.000 zł 120 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 10.000 zł 5 zł.

W razie odstąpienia od przeprowadzenia licytacji z powodu zapłaty lub z innych przyczyn, uzasadniających umorzenie lub zawieszenie egzekucji, bądź jej wstrzymanie, notarjusz otrzymuje od instytucji za sporządzenie, odpowiedniego protokółu, połowę wynagrodzenia, przewidzianego w § 1, nie więcej jednak niż 30 zł. Wynagrodzenie oblicza się od ceny wywołania.

Wynagrodzenie nie należy się notarjuszowi, jeżeli instytucja we właściwym czasie zawiadomiła notarjusza o odwołaniu terminu licytacji.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.