[Delegacja ustawowa - wymagania wobec podmiotów szkolących, wzór zaświadczenia] - Art. 39. - Tachografy. - Dz.U.2020.900 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Delegacja ustawowa - wymagania wobec podmiotów szkolących, wzór zaświadczenia] - Tachografy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
Art.  39.  [Delegacja ustawowa - wymagania wobec podmiotów szkolących, wzór zaświadczenia]

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący,
2)
szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia,
3)
szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń,
4)
wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

- kierując się koniecznością podniesienia kompetencji i rzetelności techników warsztatu, wykrywania podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf, potrzebą zmniejszenia ryzyka popełniania błędów przez techników warsztatu, potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonego podstawowego szkolenia i okresowego szkolenia, należytej ochrony dokumentacji, jednolitości i przejrzystości zaświadczeń o ukończeniu tych szkoleń oraz ograniczenia kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem tych szkoleń.