Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący;
2)
szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia;
3)
szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń;
4)
wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń.
Podmiot szkolący posiada następujące wyposażenie dydaktyczne:
1)
urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, sprawdzeń, przeglądów lub napraw tachografów przeznaczone, w trakcie trwania szkolenia, wyłącznie do celów szkoleniowych:
a)
stanowisko pomiarowe do wyznaczania błędów drogi, prędkości i czasu tachografów,
b)
stanowisko pomiarowe lub zespół urządzeń do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdu,
c)
manometr do pomiaru ciśnienia w oponach kół pojazdów,
d)
stanowisko pomiarowe do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdu,
e)
urządzenie do kalibracji tachografów cyfrowych,
f)
urządzenie do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart do tachografów,
g)
urządzenie do odczytu wartości zarejestrowanych na wykresówkach,
h)
kanał, najazd lub podnośnik samochodowy;
2)
pomieszczenie zapewniające odpowiednie warunki przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia;
3)
stanowiska szkoleniowe składające się z tachografu z możliwością jego napędzania, oddzielne dla każdego uczestnika szkolenia i dostępne przez czas określony w programie szkolenia;
4)
egzemplarze homologowanych typów tachografów i przeznaczonych do nich elementów składowych wraz z wykresówkami i papierem do tachografów;
5)
aktualny zbiór aktów prawnych w zakresie tachografów dla każdego uczestnika szkolenia, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
6)
instrukcje serwisowe tachografów, które mogą być wykorzystywane i udostępniane uczestnikom szkolenia;
7)
pojazd przystosowany do instalowania tachografów dostępny dla uczestników szkolenia przez czas określony w programie szkolenia.
Wykładowca prowadzący szkolenie posiada:
1)
udokumentowaną co najmniej 6-miesięczną praktykę dydaktyczną;
2)
uprawnienie technika warsztatu potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480) ważnym w dniu 3 września 2018 r. albo certyfikat technika warsztatu albo co najmniej 12-miesięczne doświadczenie praktyczne w:
a)
wykonywaniu czynności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po naprawie tachografów analogowych lub
b)
projektowaniu i produkcji tachografów lub urządzeń do sprawdzania i kalibracji tachografów lub wykonywaniu przeglądów i napraw tachografów, potwierdzoną przez producentów tachografów lub producentów urządzeń do sprawdzania i kalibracji tachografów, lub
c)
wykonywaniu kontroli tachografów na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), potwierdzoną przez właściwe organy kontroli.
1. 
Szczegółowy program podstawowych szkoleń z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Szczegółowy program okresowych szkoleń z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Szkolenia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń.
1. 
Wykłady, polegające na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków multimedialnych.
2. 
Ćwiczenia mają formę zajęć praktycznych, realizowanych z wykorzystaniem przygotowanych wzorców, formularzy, pomocy dydaktycznych oraz zagadnień problemowych, wymagających pracy zespołowej, z uwzględnieniem tematyki prowadzonego wykładu i polegają na praktycznym zweryfikowaniu zakresu zrozumienia wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładów oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania przez osobę szkoloną.
3. 
Wykładowca prowadzący szkolenie:
1)
odpowiednio dobiera środki metodyczne, stosownie do celu, treści i rodzaju szkolenia, a także dostosowuje je do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia;
2)
przygotowuje pomoce dydaktyczne;
3)
dba o właściwą formę oraz wysoki poziom prowadzonego szkolenia;
4)
stosuje, w miarę potrzeb, aktywizujące formy szkolenia w postaci dyskusji oraz ćwiczeń grupowych;
5)
dokonuje bieżącej oceny postępów osób szkolonych, prowadzonej między innymi w formie pytań sprawdzających opanowanie materiału szkoleniowego;
6)
opracowuje i stosuje obiektywne metody pomiaru efektywności szkolenia;
7)
zapewnia poufność indywidualnych ocen osób szkolonych.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PODSTAWOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU INSTALACJI, SPRAWDZANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH LUB CYFROWYCH

Lp.Przedmiot szkoleniaCzas szkolenia
1Przepisy o tachografach:

1) ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie;

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.2.2014, str. 1) i akty wykonawcze do tego rozporządzenia:

a) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02. 2017, str. 168),

b) załącznik 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, st. 8, z późn. zm.)

od 2 do 8 godzin
2Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografówod 3 do 12 godzin
3Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografuod 2 do 8 godzin
4Metody wykonywania pomiarów, wymagania dla przyrządów pomiarowych oraz analiza i ocena wyników pomiarówod 3 do 12 godzin
5Kryteria oceny wyników sprawdzenia oraz oceny poprawności stosowanych metod pomiarowychod 0,5 do 2 godzin
6Archiwizowanie danych zapisanych na kartach warsztatowychod 0,5 do 1 godziny
7Zasady pobierania, przechowywania i przekazywania danych zapisywanych w pamięci tachografu cyfrowegood 0,5 do 1 godziny
8Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografówod 0,5 do 1 godziny
9Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachografod 1 do 4 godzin
10Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwaniaod 3 do 12 godzin
11Dokumentowanie wykonanych czynnościod 0,5 do 4 godzin
Łączny czas szkolenia podstawowego z zakresu tachografów cyfrowych nie może być krótszy niż 24 godziny.

Łączny czas szkolenia podstawowego z tachografów analogowych nie może być krótszy niż 24 godziny.

Łączny czas szkolenia podstawowego z tachografów analogowych i tachografów cyfrowych nie powinien być krótszy niż 40 godzin.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OKRESOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU INSTALACJI, SPRAWDZANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH LUB CYFROWYCH

Lp.Przedmiot szkoleniaCzas szkolenia
1Przepisy o tachografach:

1) ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie;

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.2.2014, str. 1) i akty wykonawcze do tego rozporządzenia:

a) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 01.02. 2017, str. 168),

b) załącznik 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, st. 8, z późn. zm.)

od 1 do 4 godzin
2Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografówod 1 do 4 godzin
3Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografuod 1 do 2 godzin
4Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografówod 0,5 do 2 godzin
5Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachografod 1 do 4 godzin
6Dokumentowanie wykonanych czynnościod 0,5 do 2 godzin
7Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwaniaod 1 do 3 godzin
Łączny czas szkolenia okresowego nie może być krótszy niż 9 godzin.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

(PODMIOT SZKOLĄCY)

ZAŚWIADCZENIE Nr ....

Niniejszym stwierdzam, że:

Pan/Pani

(imię i nazwisko)

PESEL

(numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwa dokumentu

potwierdzającego tożsamość oraz nazwa organu, który wydał ten dokument)

ukończył/a

PODSTAWOWE/OKRESOWE* SZKOLENIE Z ZAKRESU INSTALACJI,

SPRAWDZANIA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TACHOGRAFÓW

ANALOGOWYCH/CYFROWYCH*

Okres, w jakim zrealizowano szkolenie:

Informacje dodatkowe:

Data wydania zaświadczenia

Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).