Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.628

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakresy programów szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, zwanej dalej "ustawą";
2) wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i praktyki oraz posiadanie stażu pracy.
§  2.  Zakres programu szkolenia dla osób:
1) odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykonujących procedury - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) uczestniczących w wykonywaniu procedur - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i dobrostanem tych zwierząt - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  3.  Praktyka dla osób:
1) sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie i przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności:
a) sprawowania codziennej opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
b) przygotowywania zwierząt do procedur - w przypadku praktyki odbywanej w ośrodku użytkownika,
c) stosowania metod i środków służących zapewnieniu dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa pracujących z nimi ludzi;
2) uśmiercających zwierzęta wykorzystane w procedurach obejmuje przygotowanie do wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt:
a) metodami określonymi w załączniku nr IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33),
b) w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.
§  4.  Staż pracy, o którym mowa w:
1) art. 21 ust. 1 ustawy, którego posiadanie jest wymagane od osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie, obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach przez:
a) wykonywanie procedur,
b) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów procedur i doświadczeń;
2) art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, którego posiadanie jest wymagane od osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i dobrostanem tych zwierząt, obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.
§  5.  Wzór zaświadczenia o:
1) ukończeniu szkoleń, o których mowa w § 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
2) ukończeniu praktyk, o których mowa w § 3, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3) posiadaniu stażu pracy, o którym mowa w § 4, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  6.  Osoby wykonujące w ośrodku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia czynności, o których mowa w § 2, mogą wykonywać nadal te czynności pod warunkiem odbycia nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. odpowiedniego szkolenia, zgodnie z programem, którego zakres określają załączniki nr 1-6 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ ZA ICH PRZEPROWADZENIE

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym zwierząt będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Kontrola działalności hodowców, dostawców i użytkowników. Kary za naruszenie przepisów.3-
2Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami i wartości życia zwierząt. Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.1-
3Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Metody podawania środków farmakologicznych. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia. Zachowanie zwierząt. Fizjologia, anatomia oraz rozpoznawanie właściwych dla gatunku oznak dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. 2 4-
4Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.1-
5Zasady zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Metody alternatywne.3-
6Planowanie procedur i doświadczeń. Przygotowanie wniosku do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia, w szczególności określenie naukowych lub edukacyjnych celów doświadczenia, uzasadnienie wykorzystania w doświadczeniu wybranych gatunków zwierząt, uzasadnienie statystyczne liczby wykorzystywanych zwierząt i określenie kategorii dotkliwości. Ocena retrospektywna doświadczenia.44
7Przygotowanie informacji dotyczących doświadczeń na zwierzętach, w tym informacji statystycznych, zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.2-
Razem:184

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PROCEDURY

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym zwierząt będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Kontrola działalności hodowców, dostawców i użytkowników. Kary za naruszenie przepisów.2-
2Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami i wartości życia zwierząt. Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.1-
3Genetyka i modyfikacje genetyczne gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach na przykładzie myszy domowej.2-
4Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.2-
5Postępowanie ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Przygotowanie zwierząt do procedur. 3 22
6Mikrobiologia, zdrowie i higiena zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. Zasady bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami.21
7Zachowanie zwierząt. Fizjologia, anatomia oraz rozpoznawanie właściwych dla gatunku oznak dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. 4 3-
8Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Metody podawania środków farmakologicznych. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.22
9Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.11
10Zasady zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Metody alternatywne.2-
11Elementy planowania procedur i doświadczeń. Zasady przygotowania wniosku do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia. Przygotowanie informacji dla przeprowadzenia oceny retrospektywnej doświadczenia. Przygotowanie informacji dotyczących doświadczeń na zwierzętach, w tym informacji statystycznych, zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.2-
Razem:216

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU PROCEDUR

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach, w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego.2-
2Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami.1-
3Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt. 5 22
4Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. 6  Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.22
5Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.2-
6Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.2-
7Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, dotyczące w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego.12
8Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami. 7 22
Razem:148

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB UŚMIERCAJĄCYCH ZWIERZĘTA WYKORZYSTYWANE W PROCEDURACH

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach, dotyczące w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego.2-
2Zasady, w tym etyczne, postępowania ze zwierzętami.1-
3Rozpoznawanie właściwych dla gatunku oznak dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. 8 2-
4Metody uśmiercania i ustalania śmierci zwierząt.4-
5Czynności przygotowawcze związane z zastosowaniem w praktyce poznanych metod uśmiercania i ustalania śmierci myszy i szczurów. 9 -2
6Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy uśmiercaniu zwierząt.1-
Razem:102

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym zwierząt będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Kontrola działalności hodowców, dostawców i użytkowników. Kary za naruszenie przepisów.1-
2Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami i wartości życia zwierząt. Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.1-
3Genetyka i modyfikacje genetyczne gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach na przykładzie myszy domowej. Wymagania przy utrzymywaniu zwierząt zmienionych genetycznie.2-
4Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach, w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego, z uwzględnieniem biologii gatunku. Normy utrzymywania zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.33
5Postępowanie ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Przygotowanie zwierząt do procedur. 10 , 11 22
6Mikrobiologia, zdrowie i higiena zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach, w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego. Zasady bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami.22
7Zachowanie zwierząt. Fizjologia, anatomia oraz rozpoznawanie właściwych dla gatunku oznak dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. 12 3-
8Zasady zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia przy utrzymywaniu zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.1-
Razem:157

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓR NAD OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU ORAZ DOBROSTANEM TYCH ZWIERZĄT

Lp.Temat szkoleniaMinimalna liczba godzin
wykładyćwiczenia
1Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym zwierząt będących organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Kontrola działalności hodowców, dostawców i użytkowników. Kary za naruszenie przepisów.2-
2Zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami i wartości życia zwierząt. Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.1-
3Genetyka i modyfikacje genetyczne gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach na przykładzie myszy domowej.2-
4Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku. Normy utrzymywania zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.41
5Postępowanie ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Przygotowanie zwierząt do procedur. 13 22
6Mikrobiologia, zdrowie i higiena zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. Zasady bezpieczeństwa pracy ze zwierzętami.5-
7Zachowanie zwierząt. Fizjologia, anatomia oraz rozpoznawanie właściwych dla gatunku oznak dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach. 14 3-
8Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Metody podawania środków farmakologicznych.1-
9Metody uśmiercania zwierząt. Ustalanie śmierci. Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.1-
10Zasady zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia w praktyce hodowcy i dostawcy.1-
11Elementy planowania procedur i doświadczeń.1-
12Przygotowanie informacji dotyczących doświadczeń na zwierzętach, w tym informacji statystycznych, zgodnie z obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.2-
Razem:253

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU STAŻU PRACY

grafika

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
3 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
4 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
5 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
6 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
7 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
8 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
9 W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
10 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
11 Element szkolenia przewidziany dla osób zatrudnionych w ośrodku użytkownika.
12 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
13 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.
14 Podstawowy program szkolenia powinien obejmować gatunki: mysz domowa, szczur wędrowny, świnka morska, królik europejski. W razie potrzeby należy uwzględnić inne gatunki zwierząt.