Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1468

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej "programem", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;
2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;
3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu, w tym pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", oraz pomocy krajowej, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013;
4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom lub nałożonych na te podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/39", oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/40".
§  2.  Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zwanych dalej "szkołami podstawowymi", jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów i kalarepy, zwanych dalej "owocami i warzywami", oraz mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego i serka twarogowego, zwanych dalej "mlekiem":
1) w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, w okresie od dnia:
a) 17 września 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r.,
b) 28 stycznia 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.;
2) w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:
a) 17 września 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.,
b) 4 lutego 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.;
3) w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:
a) 17 września 2018 r. do dnia 25 stycznia 2019 r.,
b) 11 lutego 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.;
4) w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:
a) 17 września 2018 r. do dnia 8 lutego 2019 r.,
b) 25 lutego 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.
§  3.  Krajowy Ośrodek:
1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, i pomoc krajową, o której mowa w art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia nr 1308/2013, zwane dalej "pomocą", oraz kontrole na miejscu;
2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39;
3) przygotowuje roczne sprawozdanie z monitorowania, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/39;
4) przygotowuje roczne sprawozdanie kontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 10 ust. 7 rozporządzenia nr 2017/39;
5) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny realizacji programu, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40, w tym przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/39;
6) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą";
7) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.
§  4.  O zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c-e rozporządzenia 2017/40, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/40, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.
§  5. 
1.  Zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40 jest dokonywane na wniosek w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw lub
2) mleka.
2.  Do wniosku o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, oprócz zobowiązań wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a, c, e i f oraz ust. 2 rozporządzenia 2017/40:
1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej "dostawcami", dołączają oświadczenie:
a) zawierające zobowiązanie do:
składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły podstawowej odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw do szkół podstawowych odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, w ramach programu,
b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka co najmniej od 6 miesięcy,
c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;
2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:
a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,
b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, odpowiednio owoców i warzyw zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub mleka zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione odpowiednio owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub mleko, które zostało udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
d) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.
3.  W terminie do dnia 5 września 2018 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, oraz w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:
1) łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;
2) okresów udostępniania w szkole podstawowej odpowiednio owoców i warzyw przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, lub mleka przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
5.  Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§  6.  Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom, o których mowa w § 2:
1) owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw, lub
2) mleko dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka.
§  7.  Krajowy Ośrodek prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do owoców i warzyw oraz wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do mleka, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych dostawców tego zatwierdzenia.
§  8. 
1.  Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom,
2) mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępnienia go dzieciom

- w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2.  Szkoły podstawowe, które zawarły umowę, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, prowadzą bieżącą ewidencję owoców i warzyw dostarczanych i udostępnianych w ramach programu;
2) ust. 1 pkt 2, prowadzą bieżącą ewidencję mleka dostarczanego i udostępnianego w ramach programu.
3.  Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej:
1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w ramach programu w danym semestrze;
2) określenie dla danego semestru okresu dostarczania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia albo w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
3) zobowiązanie dostawcy zatwierdzonego w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka do dostarczenia odpowiednio owoców i warzyw lub mleka o asortymencie, ilościach i jakości zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa w § 2, przez szkołę podstawową zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4) zobowiązanie szkół podstawowych do:
a) prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek,
b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw lub mleka zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
c) realizacji środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
d) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
5) zobowiązanie stron do dokonywania zmian w umowie w przypadku niezależnych od stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają być udostępniane produkty, o których mowa w § 2.
4.  Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6:
1) pkt 1, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw;
2) pkt 2, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.
5.  Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§  9. 
1.  Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i w § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:
1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw owoców i warzyw w roku szkolnym 2018/2019, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz
2) iloczynu sumy łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw, oraz łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, i stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw określonej na rok szkolny 2018/2019 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.
2.  Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i w § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:
1) 50% kwoty środków finansowych przeznaczonych na pomoc udzielaną w ramach programu z tytułu realizacji dostaw mleka w roku szkolnym 2018/2019, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy, oraz
2) iloczynu sumy łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie w odniesieniu do mleka, oraz łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, uczęszczających do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, i stawki pomocy na jedną porcję mleka określonej na rok szkolny 2018/2019 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy.
3.  Łączne liczby porcji owoców i warzyw oraz mleka, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania, wyraża się w liczbie całkowitej po zaokrągleniu w dół.
4.  Krajowy Ośrodek umieszcza na stronie internetowej przez niego administrowanej informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko, o którym mowa w § 2, w danym okresie udostępniania, w terminie do dnia:
1) 13 września 2018 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;
2) 24 stycznia 2019 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw oraz mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.
5.  Informacje, o których mowa w ust. 4, są sporządzane na podstawie danych zawartych w:
1) umowach, o których mowa w § 8 ust. 1, których kopie dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę tych dostawców, w terminie do dnia:
a) 5 września 2018 r. - w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a,
b) 14 stycznia 2019 r. - w przypadku udostępniania odpowiednio owoców i warzyw lub mleka w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b;
2) oświadczeniach, o których mowa w § 5 ust. 3.
6.  Kopie, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
§  10. 
1.  Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie pierwszych sześciu i dwunastu albo dwunastu tygodni udostępniania w danym semestrze:
1) owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;
2) mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2.  Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/39, zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
3.  Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2,
2) mleka, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2

- udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, w okresie, którego dotyczy wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw lub mleka, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. a.

4.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§  11. 
1.  Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy określonej na rok szkolny 2018/2019 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy na jedną porcję:
1) owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, której kopia została złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub
2) mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, której kopia została złożona w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2.  Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2, co najmniej w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii owoce i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt oraz

2) kwoty stanowiącej:
a) 50% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku jabłek, marchwi, papryki słodkiej i kalarepy,
b) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku gruszek, śliwek, truskawek i rzodkiewek,
c) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku pomidorów.
3.  Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty w kategorii mleko wymienione w § 2, co najmniej w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt w kategorii mleko wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt oraz

2) kwoty stanowiącej:
a) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku mleka białego,
b) 120% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku jogurtu naturalnego,
c) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku kefiru naturalnego,
d) 250% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku serka twarogowego.
§  12.  Pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w terminie określonym w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2017/39, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.
§  13. 
1.  Wykazy, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1713), uznaje się za wykazy prowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2.  Podmioty wpisane do wykazów, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Porcje są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się co najmniej:

1) w pierwszym semestrze:

a) 12 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 5 porcji obejmujących gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące śliwki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 7 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

e) 6 porcji obejmujących rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 2 porcje obejmujące paprykę słodką - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 5 porcji obejmujących pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

h) 1 porcję obejmującą kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g;

2) w drugim semestrze:

a) 12 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

b) 5 porcji obejmujących gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące truskawki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,

d) 10 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

e) 5 porcji obejmujących rzodkiewkę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

f) 4 porcje obejmujące pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,

g) 2 porcje obejmujące kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g.

3. Łączna liczba porcji udostępnionych dziecku w danym semestrze nie przekracza liczby określonej w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

4. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

5. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 3 porcje.

6. Udostępniane dzieciom produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

7. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom w całości.

8. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f, wynosi nie więcej niż 40 mm.

10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to:

1) są one uzyskane z warzyw odpowiadających normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 1308/2013;

2) nie występują na nich objawy gnicia lub zepsucia, które powodowałyby ich niezdatność do spożycia.

11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 1308/2013.

12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę podaje się w opakowaniach jednostkowych zapewniających zachowanie ich właściwej jakości. Oznakowanie umieszczone na tych opakowaniach obejmuje co najmniej informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e, f, g oraz h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).

13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA MLEKA

1. Porcje są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.

2. Każdemu dziecku udostępnia się co najmniej:

1) w pierwszym semestrze:

a) 32 porcje obejmujące mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,

b) 4 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 1 porcję obejmującą serek twarogowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g;

2) w drugim semestrze:

a) 32 porcje obejmujące mleko białe - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,

b) 4 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

c) 2 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,

d) 1 porcję obejmującą serek twarogowy - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g.

3. Łączna liczba porcji udostępnionych dziecku w danym semestrze nie przekracza liczby określonej w § 9 ust. 2 rozporządzenia.

4. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.

5. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 3 porcje.

6. Opakowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 lit. b-d, z wyjątkiem opakowań jogurtu pitnego i kefiru pitnego, są udostępniane dzieciom wraz z łyżeczkami, przy czym łyżeczki te nie muszą stanowić integralnej części opakowania.

7. Minimalna zawartość tłuszczu w produktach udostępnianych dzieciom w przypadku mleka białego, jogurtu naturalnego oraz kefiru naturalnego wynosi 1%.

8. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).