Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1068

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1468) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. W szkołach podstawowych, w których w kwietniu 2019 r. został przeprowadzony strajk nauczycieli, okresy, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, trwają do dnia 19 czerwca 2019 r.";

2) w § 10:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2a, wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw może być złożony po upływie pierwszych sześciu i wszystkich tygodni, w których w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zostały zrealizowane dostawy, albo po upływie wszystkich tygodni, w których zostały zrealizowane dostawy.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2a, do wniosku o pomoc:

1) dostawca dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, o przeprowadzeniu przez nauczycieli w tej szkole podstawowej strajku w kwietniu 2019 r.;

2) szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie w zakresie działań określonych w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu przez nauczycieli strajku w tej szkole podstawowej w kwietniu 2019 r.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 3a, sporządza się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2a rozporządzenia, w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 porcje mogą być udostępniane w okresie udostępniania obejmującym 9, 10 albo 11 tygodni.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2a rozporządzenia, w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 porcje mogą być udostępniane w okresie udostępniania obejmującym 9, 10 albo 11 tygodni.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).