Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2382

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 473), które utraciło moc z dniem 29 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. poz. 907). WZÓR