Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2382

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji 2

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz wzory formularzy do przekazywania tych informacji.
§  2.  Zakres:
1) informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego przekazywanych marszałkowi województwa przez:
a) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
b) zarząd związku międzygminnego,
c) prezydenta miasta na prawach powiatu,
d) starostę,
e) zarząd związku powiatów,
f) zarząd związku powiatowo-gminnego,
g) zarząd związku metropolitalnego,
h) marszałka województwa działającego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

- oraz wzór formularza do przekazywania tych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przekazywanej ministrowi właściwemu do spraw transportu przez marszałka województwa oraz wzór formularza do przekazywania tej informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

wzór
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 240 z 16.09.2015, str. 65 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 473), które utraciło moc z dniem 29 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. poz. 907). WZÓR