Szczegółowy zakres, formy i zasady sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. - Dz.U.2006.125.867 - OpenLEX

Szczegółowy zakres, formy i zasady sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.867

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 9 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres, formy i zasady sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
1. 
Podmiot publiczny sporządza informacje dotyczące:
1)
celu i przedmiotu przedsięwzięcia oraz czasu, na jaki umowa została zawarta;
2)
łącznej kwoty wydatków na wykonanie umowy, w tym łącznej kwoty wydatków budżetu;
3)
łącznej kwoty wydatków na wykonanie umowy w poszczególnych latach, w tym łącznej kwoty wydatków budżetu w poszczególnych latach;
4)
podziału ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia pomiędzy partnera prywatnego i podmiot publiczny;
5)
podziału ryzyk związanych z budową, dostępnością i popytem, wraz ze stwierdzeniem, czy zobowiązania wynikające z zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wpływają na poziom długu publicznego oraz deficytu jednostek sektora finansów publicznych;
6)
charakteru zobowiązań stron wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania;
7)
rodzaju i wielkości wkładu własnego oraz zasad i terminów jego wnoszenia przez podmiot publiczny, jeśli jest on przewidywany, a także zasad dysponowania tym wkładem;
8)
wynagradzania partnera prywatnego;
9)
norm jakościowych i standardów stosowanych przy realizacji przedsięwzięcia;
10)
zasad okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsięwzięcia;
11)
bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny;
12)
zasad i zakresu ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia oraz gwarancji udzielonych w ramach umowy;
13)
zasad i trybu rozstrzygania sporów pomiędzy stronami;
14)
postanowień dotyczących spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy strony postanowią o zawiązaniu takiej spółki;
15)
warunków przekazania podmiotowi publicznemu składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy po zakończeniu jej wykonywania lub innych postanowień dotyczących tego składnika majątkowego.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, podmiot publiczny sporządza w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
Podmiot publiczny sporządza informacje:
1)
wymienione w ust. 1 pkt 1 i 7-15 - w formie opisowej;
2)
wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 - w formie tabeli wydatków, sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia;
3)
wymienione w ust. 1 pkt 4 - w formie tabeli podziału ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia, sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;
4)
wymienione w ust. 1 pkt 6 - w formie tabeli zobowiązań, sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, podmiot publiczny sporządza w formie tabeli analizy jakościowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia lub w formie tabeli analizy wartościowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. 
Sporządzenie informacji następuje na podstawie zaktualizowanych wyników analiz, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868), oraz postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 1, w wyniku zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, do sporządzenia zaktualizowanych informacji stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

.............................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego informację)

Tabela wydatków

RokWydatki w tys. PLN
łączna kwotawydatki z budżetu podmiotu publicznego na realizację przedsięwzięciawydatki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia
2006
2007
...
Suma:

Dane osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

e-mail:

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

...........................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego informację)

Tabela podziału ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia

Rodzaje ryzyka*Podział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym**Prawdopodobieństwo wystąpienia**Wpływ na przedsięwzięcie**
rodzajryzykopodmiot publicznypodmiot prywatnywspólneWŚNWŚN
I.1.
2.
...
II.1.
2.
...
.......

* Wypełnić w szczególności z uwzględnieniem rodzajów ryzyk określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868).

** Wstawić "X" w odpowiednią komórkę.

Symbole:

W- wysoki/e

Ś - średni/e

N - niski/e

Dane osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

e-mail:

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

...........................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego informację)

Tabela zobowiązań

ROK20052006...tys. PLN ogółem
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DEFICYT/NADWYŻKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Wydatki/ rozchodyDochody/ przychodyWydatki/ rozchodyDochody/ przychodyWydatki/ rozchodyDochody/ przychodyWydatki/ rozchodyDochody/ przychody
Wydatki podmiotu (podmiotów) publicznego
1. wydatki na wynagrodzenie partnera prywatnego
2. wydatki z tytułu zaniechania/odszkodowania/kary dla partnera prywatnego
3. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. wydatki z tytułu amortyzacji majątku
5. wydatki z tytułu zrealizowania poręczenia lub gwarancji
6. wydatki z tytułu innych płatności gotówkowych dla partnera prywatnego (wymienić jakie)
Dochody podmiotu (podmiotów) publicznego
1. dochody od partnera prywatnego z tytułu zaniechania/odszkodowania/kary
2. inne dochody od partnera prywatnego wynikające z postanowień umowy (wymienić jakie)
CZYNNKI WPŁYWAJĄCE NA DŁUG PUBLICZNY:
rozchodyprzychodyrozchodyprzychodyrozchodyprzychodyrozchodyprzychody
1. spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki lub kredytu (w danym okresie)
2. zaciągnięte pożyczki lub kredyty (w danym okresie)
DODATKOWE INFORMACJE:
1. udzielone przez podmiot publiczny poręczenia lub gwarancje (w danym okresie)
2. należności od partnera prywatnego z tytułu spłaconej raty (rat) kredytu lub pożyczki w ramach udzielonej gwarancji lub poręczenia (na koniec okresu)

Dane osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

e-mail:

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

...........................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego informację)

Analiza jakościowa ryzyk

Rodzaje ryzykaPodział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym**Prawdopodobieństwo wystąpienia**Wpływ na przedsięwzięcie**
rodzajryzyko*podmiot publicznypodmiot prywatnywspólnewysokieśrednieniskiewysokiśredniniski
I.1.
związane2.
z budową3.
...
II.1.
związane2.
z dostępnością3.
...
III.1.
związane2.
z popytem3.
...
Występuje wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych/nie występuje wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych***

* Wypełnić, w szczególności z uwzględnieniem rodzajów ryzyk, określonych w § 2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868).

** Wstawić "X" w odpowiedniej komórce.

*** Niepotrzebne skreślić, z uwzględnieniem § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dane osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

e-mail:

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

...........................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego informację)

Analiza wartościowa ryzyk

Rodzaje ryzykaPodział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym** w tys. PLN
rodzajryzyko*podmiot publicznypodmiot prywatny
I. 1.
związane z budową2.
3.
...
SUMA:
II. 1.
związane z dostępnością2.
3.
...
SUMA:
III. 1.
związane z popytem2.
3.
...
SUMA:
Opis i uzasadnienie użytej metodologii
Występuje wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych/nie występuje wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych***

* Wypełnić, w szczególności z uwzględnieniem rodzajów ryzyk, określonych w § 2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 868).

** Wypełnić, podając wartość liczbową w tys. PLN.

*** Niepotrzebne skreślić, z uwzględnieniem § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dane osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

e-mail: