Szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.41.218

Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 25 lipca 1984 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:
1.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kieruje Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
2.
Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności koordynowanie oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w sprawach:
1)
organizacji i funkcjonowania archiwów państwowych:
a)
występowanie z wnioskami o tworzenie lub likwidację archiwów państwowych,
b)
nadawanie statutów archiwom państwowym,
c)
określanie zasad i trybu brakowania akt w archiwach państwowych;
2)
państwowego zasobu archiwalnego:
a)
określanie form i metod gromadzenia, przechowywania, brakowania, ewidencji, opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,
b)
ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu działania, obowiązanych do tworzenia archiwów zakładowych,
c)
powierzanie państwowym jednostkom organizacyjnym o szczególnym charakterze, na stałe lub na czas określony, uprawnień do gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych,
d)
określanie sposobów udostępniania państwowego zasobu archiwalnego,
e)
prowadzenie centralnej ewidencji państwowego zasobu archiwalnego, z wyłączeniem zasobu archiwalnego archiwów państwowych wyodrębnionych,
3)
niepaństwowego zasobu archiwalnego:
a)
określanie zasad współpracy państwowej sieci archiwalnej z archiwami niepaństwowych jednostek organizacyjnych,
b)
określanie zasad i trybu rejestracji niepaństwowego zasobu archiwalnego,
c)
określanie zasad i warunków konserwacji materiałów archiwalnych wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego, wpisanych do rejestru;
4)
polityki naukowej i wydawniczej archiwów państwowych:
a)
zatwierdzanie planów prac naukowych prowadzonych w archiwach państwowych,
b)
prowadzenie polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie archiwistyki,
c)
współpraca z instytutami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi w zakresie badań dotyczących archiwistyki,
d)
zatwierdzanie planów wydawniczych,
e)
współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia kadry oraz z innymi zakładami szkolenia zawodowego archiwistów;
5)
wzbogacania narodowego zasobu archiwalnego:
a)
określanie warunków nabywania i przejmowania materiałów archiwalnych stanowiących niepaństwowy zasób archiwalny,
b)
gromadzenie informacji o materiałach archiwalnych dotyczących dziejów państwa i narodu polskiego, znajdujących się poza granicami państwa, oraz przygotowywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem lub odzyskaniem tych materiałów;
6)
współpracy międzynarodowej:
a)
zawieranie umów i porozumień o współpracy archiwalnej z zagranicznymi organami i instytucjami oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie archiwistyki, a także nadzór nad realizacją wynikających z nich zadań,
b)
organizowanie wymiany kadr naukowych i specjalistów,
c)
określanie charakteru materiałów archiwalnych przewidzianych do wywiezienia za granicę oraz udzielanie zezwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów archiwalnych.
W celu realizacji zadań określonych w § 1 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:
1)
opracowuje wnioski w zakresie polityki archiwalnej,
2)
opracowuje i wydaje przepisy w sprawach archiwalnych w zakresie przyznanych uprawnień,
3)
opracowuje programy i plany działalności archiwalnej,
4)
prowadzi politykę kadrową,
5)
prowadzi działalność w zakresie informacji oraz organizuje systemy informacyjne w ramach państwowej sieci archiwalnej,
6)
opracowuje statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
7)
powołuje komisje i zespoły.
W sprawach, o których mowa w § 1 i 2 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, z organizacjami społecznymi, politycznymi i spółdzielczymi oraz ze związkami zawodowymi.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.