Art. 21. - [Zadania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych] - Narodowy zasób archiwalny i archiwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  21.  [Zadania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych]
1. 
Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy:
1)
koordynowanie działalności archiwalnej na terenie Państwa;
2)
(uchylony);
3)
wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych materiałów archiwalnych;
4)
nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej;
5)
nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych;
6)
prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych;
7)
(uchylony);
8)
prowadzenie ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych;
9)
popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
10)
koordynowanie zadań w dziedzinie informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją podległych mu archiwów państwowych, w szczególności w zakresie:
a)
zakupu, projektowania, budowy, wdrażania, rozwoju, integracji i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych wyposażonych w środki zabezpieczające dane osobowe przetwarzane w tych systemach, w tym udostępniania tych systemów archiwom państwowym oraz realizacji dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań,
b)
wymiany danych pomiędzy systemami, o których mowa w lit. a;
10a)
zapewnienie utrzymania i serwisu systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz zabezpieczanie danych osobowych przetwarzanych w tych systemach;
11)
wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury.
1a. 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 10, dotyczących podległych mu archiwów państwowych, może wydawać zarządzenia.
1b. 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może powierzyć podległemu mu archiwum wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 10.
2. 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uprawniony jest do kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty wymienione w art. 22.
3. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
4. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do archiwów wyodrębnionych.