Szpor Grażyna (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych

Autor fragmentu:

Rozdział1
Dokumentacja jako przedmiot regulacji prawnej

1.1.Struktura regulacji tradycyjnej i elektronicznej dokumentacji

1.1.1.Uwagi wstępne

Uchwalona przed 30 laty ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest podstawowym aktem w zakresie dokumentacji działalności podmiotów publicznych i niepublicznych.

Potrzeby związane z cyfryzacją i komunikacją elektroniczną znalazły wyraz w jej nowelizacji oraz w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne . Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane wkrótce po uchwaleniu ustawy o informatyzacji, określiły: niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych, szczegółowy sposób postępowania z takimi dokumentami oraz wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych .

Jednak nie spowodowało to zasadniczej redukcji wykorzystania papieru dla utrwalania danych w administracji i wymiarze sprawiedliwości. Archaiczne instrukcje kancelaryjne, według których, nawet w urzędzie, w którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX