§ 3. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. - Dz.U.2000.50.591 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.