Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. - Dz.U.2000.50.591 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.50.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2000 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka morska,
2)
transport.
3.
Minister jest dysponentem części 21 i 39 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), określa załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 1124 i z 2000 r. Nr 8, poz. 105).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

1) Przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" w Warszawie,

2) Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie,

3) Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie,

4) Generalny Dyrektor Dróg Publicznych,

5) Główny Inspektor Kolejnictwa,

6) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie,

7) Instytut Morski w Gdańsku,

8) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,

9) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,

10) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

11) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

12) Izba Morska w Szczecinie,

13) Wyższa Szkoła Morska w Gdyni,

14) Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,

15) Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie,

16) Urząd Morski w Gdyni,

17) Urząd Morski w Słupsku,

18) Urząd Morski w Szczecinie,

19) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,

20) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,

21) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,

22) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu,

23) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Krakowie,

24) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,

25) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,

26) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

27) Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego w Warszawie.