Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.494

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - środowisko.
3.  Minister jest dysponentem części 41 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.
5.  Ministrowi podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.