Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.134.1435

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "ministrem".
2. Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość.
3. Minister jest dysponentem części 15 i 37 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.