Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Dz.U.2004.106.1128 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.106.1128

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
administracja publiczna;
2)
sprawy wewnętrzne;
3)
wyznania religijne.
3.
Minister jest dysponentem części 17, 42 i 43 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Minister, niezależnie od obowiązków przewidzianych w tym zakresie dla innych właściwych organów i podmiotów, podejmuje działania niezbędne dla:
1)
usunięcia zagrożeń w niezakłóconym funkcjonowaniu urzędów naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, w tym zapewnienia spokoju i porządku w budynkach i innych obiektach zajmowanych przez te organy;
2)
zapobieżenia bezprawnym działaniom lub zaniechaniom, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym lub kolejowym, ruch ten utrudnić albo zakłócić, a także w związku z tym ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny lub narazić kogokolwiek na szkodę;
3)
inicjowania i koordynowania działań koniecznych do zapewnienia naprawienia szkód w mieniu Skarbu Państwa powstałych w wyniku zdarzeń, o których mowa w pkt 1 i 2.
Minister wykonuje zadania w zakresie:
1)
realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;
2)
zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;
3)
współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

4) Szef Obrony Cywilnej Kraju;

5) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców;

6) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

7) Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.