Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1263

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
kultura fizyczna;
2)
turystyka.
3.
Minister jest dysponentem części 25 i 40 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.