Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje działem administracji rządowej - gospodarka.
3.  Minister jest dysponentem części 20 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.