Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2317

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem".
2.  1  Minister kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
3.  2  Minister jest dysponentem części 28 i 67 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U.2018.1998) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.715) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.