§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury. - Dz.U.2018.101 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.101

Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) 1
 (uchylony);
2)
łączność;
3)
transport.
3.  2
 Minister jest dysponentem części 26 i 39 budżetu państwa.
4.  3
 Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.