Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2018 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) 1  (uchylony);
2) łączność;
3) transport.
3.  2  Minister jest dysponentem części 26 i 39 budżetu państwa.
4.  3  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.176) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2018 r.