Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy. - Dz.U.2004.134.1428 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.134.1428

Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
gospodarka;
2)
praca;
3)
rozwój regionalny;
4)
turystyka.
3.
Minister jest dysponentem części 20, 31, 34 i 40 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
5.
Organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:
1)
Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
3)
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 czerwca 2004 r.