§ 4. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów oraz uprawnienia Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.18.96 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
§  4.
Minister Finansów w zakresie gospodarowania mieniem ogólnonarodowym reprezentuje Skarb Państwa, w szczególności w sprawach:
1)
majątków oraz praw i obowiązków majątkowych przechodzących na rzecz Skarbu Państwa,
2)
toczących się przed Sądem Najwyższym i Główną Komisją Arbitrażową,
3)
udzielania poręczeń (gwarancji) za zobowiązania wynikające z zagranicznych stosunków finansowych i handlowych

- jeżeli nie zostało to powierzone innej państwowej jednostce organizacyjnej.