§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów oraz uprawnienia Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.18.96 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
§  2.
Do szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów należy:
1)
w zakresie opracowywania budżetu państwa, planu obrotów płatniczych z zagranicą, planu bilansu płatniczego, a także sprawowania pieczy nad ich realizacją:
a)
opracowywanie projektów przepisów ustalających zasady systemu budżetowego, tryb i metody opracowywania budżetu oraz kontroli jego wykonywania,
b)
opracowywanie budżetu państwa, łącznie z projektem ustawy budżetowej,
c)
opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu państwa w formie przedłożenia rządowego oraz informacji okresowych z wykonania tego budżetu,
d)
wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz orzecznictwem w sprawach o jej naruszenie,
e)
opracowywanie we współpracy z Ministrem Handlu Zagranicznego planu bilansu płatniczego państwa;
2)
w zakresie opracowywania bilansu finansowego państwa oraz dokonywania analiz sytuacji finansowej państwa:
a)
opracowywanie bilansów finansowych państwa oraz programów ich równoważenia,
b)
opracowywanie okresowych analiz sytuacji finansowej państwa lub poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej i na ich podstawie przedstawianie Radzie Ministrów ocen stanu gospodarki finansowej;
3)
w zakresie opracowywania we współpracy z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Narodowym Bankiem Polskim i właściwymi organami administracji państwowej założeń polityki finansowej państwa oraz koordynowania realizacji tej polityki:
a)
opracowywanie założeń polityki budżetowej oraz prognoz kształtowania się dochodów i wydatków państwa w okresach wieloletnich i przedstawianie tych opracowań Radzie Ministrów,
b)
opracowywanie zasad oddziaływania instrumentami finansowymi na działalność przedsiębiorstw uspołecznionych,
c)
opracowywanie założeń polityki finansowej wobec ludności i jednostek gospodarki nie uspołecznionej;
4)
w zakresie cen:
a)
opracowywanie założeń polityki cen oraz prowadzenie badań funkcjonowania systemu cen,
b)
ustalanie cen urzędowych towarów i usług, ustalanie marż handlowych urzędowych oraz określanie zasad i trybu sporządzania wniosków w tych sprawach,
c)
określanie zasad ustalania cen regulowanych,
d)
określanie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej, a także decydowanie o nałożeniu na sprzedawcę obowiązku obniżenia ceny lub stosowania cen regulowanych,
e)
określanie, na potrzeby kształtowania cen, zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych,
f)
określanie zasad stosowania cen,
g)
określanie zasad uwidaczniania cen w miejscach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz zasad zaokrąglania cen stosowanych w obrocie towarowym realizowanym przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
h)
prowadzenie analizy kształtowania się cen, kosztów i rentowności, a także wpływu cen na stan równowagi rynkowej,
i)
inicjowanie i prowadzenie negocjacji, a także zawieranie porozumień z przedstawicielami sprzedawców środków spożycia i usług dla ludności oraz przedstawicielami konsumentów, jak również przedstawicielami sprzedawców środków produkcji i przedstawicielami ich nabywców w sprawie polityki cen na ważniejsze grupy towarów i usług,
j)
sporządzanie prognoz zmian poziomu i struktury cen, programów zmian cen urzędowych oraz tworzenie systemu przepływu informacji o zmianach cen i informowanie opinii publicznej o ważniejszych problemach cen,
k)
publikowanie cen urzędowych,
l)
wydawanie Dziennika Urzędowego Cen;
5)
w zakresie opracowywania zasad systemu finansowego państwowych jednostek organizacyjnych oraz współdziałania w opracowywaniu systemu finansowego pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej:
a)
opracowywanie przepisów dotyczących systemu finansowego państwowych jednostek organizacyjnych oraz współdziałanie w opracowywaniu systemu finansowego pozostałych jednostek gospodarki uspołecznionej,
b)
opracowywanie zasad i zakresu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu państwa, stawek tych dotacji oraz systemu rozliczeń finansowych w handlu zagranicznym;
6)
w zakresie opracowywania założeń systemu opodatkowania jednostek gospodarki uspołecznionej, nie uspołecznionej i osób fizycznych oraz organizowania poboru podatków i innych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa:
a)
opracowywanie założeń systemu podatkowego, zasad rozliczeń i trybu pobierania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, nie uspołecznionej i osób fizycznych;
b)
ustalanie stawek podatkowych od jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
c)
organizowanie szczególnego nadzoru podatkowego,
d)
zapewnienie jednolitego stosowania przepisów podatkowych;
7)
w zakresie ustalania zasad planowania finansowego i rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej, weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz sprawowania ogólnego nadzoru nad działalnością biegłych księgowych:
a)
ustalanie zasad i trybu planowania finansowego w jednostkach gospodarki uspołecznionej,
b)
opracowywanie zbiorczych planów finansowych nadzorowanych instytucji finansowych,
c)
ustalanie planów kont, zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych,
d)
upowszechnianie postępu technicznego i organizacyjnego w rachunkowości i informacji finansowej,
e)
sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością biegłych księgowych;
8)
opracowywanie zasad działania oraz praw i obowiązków głównych księgowych;
9)
w zakresie opracowywania i koordynowania realizacji polityki dewizowej, kredytowej i płatniczej w obrotach z zagranicą oraz organizowania w tym zakresie współpracy z zagranicą:
a)
kształtowanie we współpracy z Ministrem Handlu Zagranicznego i Prezesem Narodowego Banku Polskiego polityki dewizowej państwa, polityki płatniczej i kredytowej w obrotach z zagranicą oraz koordynowanie ich realizacji,
b)
planowanie obrotów dewizowych z zagranicą z tytułu usług nie związanych z obrotem towarowym oraz nadzór nad wykonywaniem planów,
c)
dokonywanie systematycznych analiz sytuacji płatniczej kraju oraz przedstawianie Radzie Ministrów wniosków w sprawie środków działania zmierzających do zapewnienia równowagi płatniczej,
d)
opracowywanie stanowiska i prowadzenie negocjacji, w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, w sprawie zawierania umów płatniczych i innych umów finansowych, podpisywanie tych umów - z upoważniania Rady Państwa lub Rady Ministrów albo we własnym imieniu - stosownie do obowiązujących przepisów, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem umów finansowych i opiniowanie umów międzynarodowych w zakresie obrotu towarowego i usług z nim związanych oraz w innych dziedzinach, jeżeli umowy te powodują skutki finansowe,
e)
sprawowanie nadzoru dewizowego nad dokonywaniem czynności dewizowych w zakresie określonym w ustawie dewizowej;
10)
w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych:
a)
nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zatwierdzanie ich bilansów,
b)
ustalanie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe oraz zasad ich opłacania;
11)
koordynowanie działalności nadzorowanych instytucji finansowych oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie prowadzenia przez nie gier losowych i totalizatorów oraz koordynowanie tej działalności;
12)
w zakresie kształtowania polityki kadrowej w nadzorowanych instytucjach finansowych oraz współpracy i pomocy w szkoleniu i kształceniu kadr w dziedzinie finansów i księgowości:
a)
ustalanie zasad polityki kadrowej oraz nadzór nad jej realizacją,
b)
współpraca i pomoc w kształceniu i doskonaleniu kadr finansowo-księgowych dla gospodarki narodowej;
13)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.