Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów. - Dz.U.2021.1947 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1947

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budżet;
2)
finanse publiczne;
3)
instytucje finansowe.
3. 
Minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW

1)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3)
dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
4)
dyrektorzy izb administracji skarbowej i naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.