Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2265

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
3.  Minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.