§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1333

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2001 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
kultura fizyczna i sport,
2)
oświata i wychowanie,
3)
szkolnictwo wyższe.
3.
Minister jest dysponentem części 25, 30 i 38 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.