Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.122.1333

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2001 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej "ministrem".
2.
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
kultura fizyczna i sport,
2)
oświata i wychowanie,
3)
szkolnictwo wyższe.
3.
Minister jest dysponentem części 25, 30 i 38 budżetu państwa.
4.
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
5.
Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

1) Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,

2) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie,

3) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,

4) Krajowy Ośrodek Rozwoju Programów Szkolnych,

5) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie,

6) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie,

7) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu,

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą w Warszawie, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zespoły tych szkół,

9) Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,

10) okręgowe komisje egzaminacyjne,

11) uniwersytety państwowe,

12) politechniki,

13) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

14) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

15) akademie ekonomiczne,

16) wyższe szkoły pedagogiczne,

17) Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

18) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

19) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy,

20) akademie rolnicze,

21) Akademia Podlaska w Siedlcach,

22) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,

23) Katolicki Uniwersytet Lubelski,

24) akademie wychowania fizycznego,

25) Instytut Sportu w Warszawie,

26) państwowe wyższe szkoły zawodowe,

27) niepaństwowe szkoły wyższe,

28) Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie,

29) Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,

30) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABiD" w Warszawie,

31) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie - w likwidacji,

32) Zakład Narodowy im. Ossolińskich.