Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj. - Dz.U.2022.1446 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1446

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
1. 
Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1)
przygotowanie i koordynacja realizacji strategii i projektów dotyczących integracji społecznej, w szczególności cudzoziemców i grup społecznych wymagających wsparcia;
2)
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących integracji społecznej oraz mających na celu zapobieganie konfliktom społecznym;
3)
współpraca z organami pomocniczymi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, których zakres działania dotyczy udzielania pomocy cudzoziemcom;
4)
współpraca z zespołami i grupami eksperckimi, partnerami społecznymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i konsultacji polityki rządu wobec cudzoziemców;
5)
prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania konfliktom społecznym;
6)
monitorowanie ruchu migracyjnego zewnętrznego i wewnętrznego oraz opracowywanie raportów i analiz w tym zakresie;
7)
podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania współpracy organów administracji rządowej z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji społecznej.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.
1. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.
2. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1)
powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2)
zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2022 r.