Szczegółowy zakres działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.18.82

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1978 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1978 r. o utworzeniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu (Dz. U. Nr 14, poz. 59) zarządza się, co następuje:
1.
Do zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, zwanego dalej "Komitetem", należą sprawy: upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu, rozmieszczenia, rozbudowy i wykorzystania obiektów sportowych, rozwijania produkcji sprzętu sportowego oraz programowania, koordynacji i kontroli działalności w tych dziedzinach.
2.
Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności:
1)
wytyczanie kierunków i programów rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz określanie w tej dziedzinie zadań w ramach narodowych planów społeczno-gospodarczych,
2)
programowanie, inicjowanie i popieranie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu we wszystkich ich formach,
3)
wytyczanie kierunków oraz zapewnianie warunków pracy ideowo-wychowawczej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
4)
upowszechnianie masowych form wychowania fizycznego,
5)
określanie zasad uprawiania sportu, a w szczególności:
a)
systemu zawodów i imprez sportowych oraz klasyfikacji sportowej,
b)
praw i obowiązków zawodników sportowych,
c)
kierunków i form szkolenia sportowego oraz doboru zawodników sportowych,
d)
warunków i trybu zmiany barw klubowych przez zawodników sportowych,
e)
systemu ocen, nagród, wyróżnień i kar oraz trybu postępowania dyscyplinarnego w ruchu sportowym,
6)
ustalanie podstawowych wymagań oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w działalności sportowej i rekreacyjnej,
7)
programowanie kształcenia i doskonalenia oraz kierowanie rozwojem kadr kultury fizycznej i sportu,
8)
inicjowanie, programowanie i kierowanie rozwojem działalności naukowo-badawczej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
9)
programowanie rozbudowy, rozmieszczania i wykorzystywania obiektów oraz urządzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
10)
rozwijanie produkcji sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz usług w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, oddziaływanie na wielkość i strukturę podaży sprzętu i usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb społecznych,
11)
współpraca i wymiana międzynarodowa w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
12)
rozwijanie informacji i propagandy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
13)
sprawowanie nadzoru nad uczelniami wychowania fizycznego, przedsiębiorstwami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Komitetowi,
14)
zarządzanie Centralnym Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
3.
Komitet w celu wykonywania swoich zadań:
1)
opracowuje projekty wieloletnich i rocznych planów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
2)
określa zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz wytycza kierunki i zasady działania w tym zakresie,
3)
ustala zakres i formy socjalno-bytowej pomocy zawodnikom sportowym,
4)
planuje i rozdziela środki finansowe z budżetu Państwa oraz środki pozabudżetowe przeznaczone na rozwój kultury fizycznej i sportu,
5)
ustala zasady i programy kształcenia kadr, szkolenia aktywu sportowego oraz pracowników kultury fizycznej i sportu,
6)
ustala plany prac naukowo-badawczych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
7)
określa kierunki inwestowania oraz rozwoju sieci obiektów i urządzeń sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
8)
ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty sportowe i rekreacyjne, oraz warunki techniczne utrzymania i użytkowania tych obiektów,
9)
ustala rodzaje, kategorie, zasady eksploatacji i wykorzystania obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
10)
prowadzi badania rynku w zakresie produkcji sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz określa kierunki i ustala plany tej produkcji w podporządkowanych zakładach przemysłowych,
11)
planuje limity dewizowe na import urządzeń i sprzętu na potrzeby kultury fizycznej i sportu,
12)
ustala zasady organizacji oraz świadczenia usług w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w szczególności przez państwowe ośrodki sportu i rekreacji, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej,
13)
określa, w ramach ustalonych przez Radę Ministrów, zasady zatrudnienia pracowników w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
14)
reprezentuje kulturę fizyczną i sport za granicą, inicjuje i organizuje w tym zakresie współpracę z zagranicą, ustala zasady międzynarodowej wymiany w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz akceptuje uczestnictwo w sportowych imprezach międzynarodowych,
15)
inicjuje i organizuje propagandę kultury fizycznej i sportu oraz reklamę sprzętu i usług w tej dziedzinie.
Komitet udziela pomocy w rozwijaniu społecznych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
1)
w rozwoju statutowej działalności wyspecjalizowanych organizacji w krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz udziela im pomocy w realizacji inicjatyw i czynów społecznych w tej dziedzinie,
2)
ustala wytyczne w sprawie form organizacyjnych społecznego ruchu kultury fizycznej i sportu.
Komitet wykonując swoje zadania współdziała i porozumiewa się z właściwymi naczelnymi, centralnymi oraz terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
Komitet współdziała w realizacji swoich zadań ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.
1.
Komitet sprawuje koordynację działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2.
Komitet z tytułu koordynacji:
1)
programuje rozwój koordynowanej działalności,
2)
dokonuje okresowych analiz koordynowanej działalności,
3)
wypowiada się co do celowości tworzenia i zakresu działania poszczególnych instytucji państwowych, organizacji spółdzielczych i społecznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
4)
jest upoważniony do wydawania zaleceń i wytycznych.
Przedmiotem koordynacji Komitetu są w szczególności:
1)
plany działalności programowej i finansowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
2)
wykorzystanie obiektów i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych,
3)
wytyczne do planów produkcji i zaopatrzenia w sprzęt sportowy i rekreacyjny,
4)
usługi na rzecz kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych,
5)
międzynarodowa wymiana w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
6)
zamierzenia inwestycyjne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Komitet kontroluje działalność państwowych jednostek organizacyjnych, organizacji spółdzielczych i społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, jak również gospodarkę finansową w tej dziedzinie.
1.
Jeżeli organizacja społeczna narusza przepisy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu lub gospodarki finansowej z tym związanej albo wykracza poza ustalony statutem zakres i sposób działania, Komitet ma prawo stosownie do okoliczności:
1)
zwrócić uwagę na dostrzeżone uchybienia i żądać ich usunięcia w określonym terminie,
2)
odmówić pomocy finansowej, organizacyjnej lub innego poparcia,
3)
wystąpić o uchylenie lub zawieszenie niedopuszczalnych uchwał lub decyzji,
4)
wystąpić o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania.
2.
Niezależnie od środków określonych w ust. 1 Komitet może wystąpić do właściwego organu administracji państwowej o zastosowanie wobec tej organizacji odpowiednich środków nadzoru określonych w przepisach prawa.
1.
Komitet ma prawo nie dopuścić zawodnika sportowego do udziału w państwowym systemie zawodów sportowych, jeżeli zawodnik ten narusza przepisy lub zasady etyki sportowej.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do trenerów, instruktorów i sędziów sportowych.
1.
W zakresie statutowej działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu prowadzonej przez związki zawodowe i organizacje spółdzielcze Komitet przekazuje właściwym organom związków zawodowych oraz centralnym związkom spółdzielni swoje uwagi dotyczące stwierdzonych uchybień i wnioski zmierzające do ich usunięcia.
2.
W zakresie działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu prowadzonej przez instytucje państwowe nie podporządkowane Komitetowi uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1, są przekazywane organom nadrzędnym nad tymi instytucjami.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.