Monitor Polski

M.P.1981.16.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
z dnia 17 czerwca 1981 r.
w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz wypoczywających nad wodą.

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu (Dz. U. Nr 18, poz. 82) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa niezbędne warunki bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać akweny udostępniane do kąpieli, pływania i wypoczynku oraz kąpieliska i pływalnie.
§  2.
1. Kąpieliska mogą być zorganizowane lub prowizoryczne.
2. Kąpieliskiem zorganizowanym jest teren położony nad obszarem wodnym, dysponujący plażą, na stałe przystosowany do kąpieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne urządzenia, jak pomosty, natryski, szatnie.
3. Kąpieliskiem prowizorycznym jest teren położony nad obszarem wodnym, dysponujący plażą, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpieli prowizorycznie oznakowanym oraz wyposażony w urządzenia sanitarne.
4. Pływalnią jest obiekt wyposażony w sztuczny zbiornik wodny (basen) przeznaczony do kąpieli, mający trwałe brzegi i dno, zaopatrywany w wodę przepływową, oraz mający urządzenia sanitarne, szatnie i natryski. Pływalnie mogą być kryte lub odkryte.
§  3.
1. Kąpielisko należy zlokalizować tak, aby miało dogodnie ukształtowany brzeg i dno oraz dobre nasłonecznienie. Szybkość prądu wody w obrębie kąpieliska zlokalizowanego nad wodami bieżącymi nie powinna przekraczać 1 m/sek.
2. Kąpieliska mogą być urządzane nad obszarami wodnymi, których zanieczyszczenie nie przekracza dopuszczalnych norm ustalonych w odrębnych przepisach.
3. Lokalizacja kąpieliska następuje po zasięgnięciu opinii Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wymaga uzgodnienia z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia podstawowego, z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a lokalizacja kąpieliska nad wodami morskimi - ponadto z właściwym urzędem morskim.
4. Zasady lokalizacji i budowy pływalni regulują odrębne przepisy.
§  4.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 posiadacze kart pływackich mogą kąpać się na każdym obszarze wodnym, z wyjątkiem miejsc objętych zakazem kąpieli.
2. Zasady i tryb wydawania kart pływackich oraz szczegółowy zakres uprawnień osób mających karty pływackie określają odrębne przepisy.
3. Osoby nie mające kart pływackich mogą kąpać się wyłącznie:
1) na obszarach wodnych wyznaczonych przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego,
2) na terenach kąpielisk i pływalni udostępnionych tym osobom do kąpieli.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać z kąpieliska lub pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
§  5.
1. Zakazami kąpieli powinny być objęte wszystkie obszary wodne, na których kąpiel jest niebezpieczna, a w szczególności położone przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, jak również szlaki żeglowne oraz wody o silnym zanieczyszczeniu i wirach.
2. Obszary wodne objęte zakazem kąpieli należy oznaczyć odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu.
3. Miejsce niebezpieczne położone na obszarze wodnym, na którym kąpiel jest dozwolona, oznacza się tablicą ostrzegawczą.
§  6.
1. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, w ramach zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, określonych w przepisach w sprawie statusu naczelnika gminy, są uprawnione do:
1) ustalania miejsc objętych zakazem pływania i kąpieli,
2) zagospodarowania ogólnie dostępnych obszarów wodnych w celu umożliwienia kąpieli oraz do określenia miejsc udostępnionych do kąpieli osobom nie umiejącym pływać,
3) zapewnienia informacji o miejscach wymienionych w pkt 2,
4) oznakowania wszystkich obszarów wodnych i miejsc, na których kąpiel jest niebezpieczna oraz objętych zakazem kąpieli,
5) podejmowania decyzji o zakazie kąpieli na terenie kąpielisk lub pływalni, które nie spełniają warunków bezpieczeństwa oraz nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 i 3.
2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego realizują uprawnienia określone w ust. 1 w porozumieniu z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, na terenach będących w zarządzie organów wojskowych realizują właściwi dowódcy jednostek wojskowych.
§  7. Opiekę nad bezpieczeństwem osób kąpiących się sprawują społeczne drużyny tworzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
§  8.
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zasadach określonych w statucie jest uprawnione do:
1) organizowania oraz szkolenia wodnej służby ratowniczej,
2) ścisłego współdziałania z terenowymi organami administracji państwowej stopnia podstawowego oraz kierownikami ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad obszarami wodnymi, w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą,
3) prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą,
4) sprawowania przez upoważnionych przedstawicieli społecznej kontroli przestrzegania warunków bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.
2. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są uprawieni do wstępu na teren ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad obszarami wodnymi.
3. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są uprawnieni do:
1) występowania z wnioskami do kierowników ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o usunięcie uchybień stwierdzonych w toku kontroli,
2) występowania do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego z wnioskami o spowodowanie usunięcia uchybień w ośrodkach, o których mowa w pkt 1, jak również o wydanie zakazu kąpieli na terenie kąpieliska lub pływalni,
3) zatrzymania karty pływackiej i przekazania jej do jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, która wydała kartę, w razie postępowania jej posiadacza, niezgodnego z postanowieniami regulaminu karty.
4. Osobie, której zatrzymano kartę pływacką, przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, właściwego dla jednostki, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
5. Zwrócenie zatrzymanej karty pływackiej może nastąpić po ponownym złożeniu egzaminu.
6. Zasady i tryb udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określi Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za zgodą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
§  9.
1. Do kierowników ośrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, położonych nad obszarami wodnymi, należy:
1) zagospodarowanie obszarów wodnych w celu umożliwienia kąpieli oraz określenie miejsc przeznaczonych do kąpieli dla osób nie umiejących pływać,
2) zapewnienie oznakowania wszystkich obszarów wodnych i miejsc, na których kąpiel jest niebezpieczna oraz objętych zakazem kąpieli,
3) zapewnienie przestrzegania przepisów w sprawie:
a) bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą,
b) żeglugi sportowej i turystycznej na wodach śródlądowych i morskich,
c) wynajmowania i używania sprzętu wodnego.
2. Dla ośrodków, o których mowa w ust. 1, położonych na terenach ze sobą sąsiadujących lub znajdujących się w pobliżu może być urządzone kąpielisko wspólne.
§  10. Do obowiązków kierowników kolonii i obozów lub podobnych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z ogólnodostępnych kąpielisk lub pływalni, należy:
1) zapoznanie uczestników z regulaminem danego obiektu oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem,
2) uzgodnienie z kierownikiem obiektu warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni, zapewniającego bezpieczeństwo uczestnikom.
§  11.
1. Do obowiązków organizatorów imprez pływackich organizowanych na wodach otwartych, z wyjątkiem maratonów pływackich, należy zapewnienie dyżuru:
1) lekarza medycyny oraz co najmniej dwóch ratowników,
2) co najmniej dwóch płetwonurków, jeżeli głębokość wody przekracza 4 m lub woda jest nieprzezroczysta.
2. Do obowiązków organizatorów maratonów pływackich na wodach otwartych należy:
1) zapewnienie w czasie trwania imprezy zespołu ratowniczego w składzie: lekarz medycyny, starszy ratownik i dwóch płetwonurków, przy czym zespół ten powinien przebywać w łodzi motorowej na trasie maratonu,
2) zapewnienie każdemu uczestnikowi maratonu asekuracji przez ratownika przebywającego w łodzi wiosłowej oznaczonej numerem odpowiadającym numerowi startowemu zawodnika.
3. Maratonem pływackim jest impreza pływacka polegająca na przepłynięciu odcinka przekraczającego 3 kilometry.
§  12. Do obowiązków kierowników szkolenia pływackiego na wodach otwartych należy zapewnienie:
1) ratownika,
2) asekurujących łodzi wiosłowych lub motorowych w liczbie co najmniej jedna łódź na każde 15 osób.
§  13. Warunki bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętu wodnego określają odrębne przepisy wydane przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.
§  14. Ustala się:
1) instrukcję w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni oraz uczestników imprez pływackich, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) wzory znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) wykaz sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych, w które powinny być wyposażone pływalnie i kąpieliska, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) ramowy regulamin kąpieliska i pływalni odkrytej, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) ramowy regulamin pływalni krytej, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK I PŁYWALNI ORAZ UCZESTNIKÓW IMPREZ PŁYWACKICH

Przepisy wstępne

§  1.
1. Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni zapewnia się w szczególności przez:
1) wyraźne oznaczenie granic kąpieliska i pływalni, w ramach których oznacza się granice miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać,
2) dyżury wodnej służby ratowniczej oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy,
3) przygotowanie miejsc ratownikom w celu stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, a w kąpieliskach także korzystających ze sprzętu wodnego.
2. Na terenach kąpielisk poza warunkami, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli.
§  2.
1. Informację, o której mowa w § 1 ust. 2, przekazuje się przez wywieszanie odpowiednich flag.
2. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
1) flaga biała - kąpiel dozwolona,
2) flaga czerwona - zakaz kąpieli.
3. Flagę czerwoną wywiesza się w czasie, w którym kąpielisko jest nieczynne, oraz w każdym wypadku, gdy:
1) temperatura wody wynosi poniżej 14°C,
2) widoczność jest ograniczona do 50 m,
3) szybkość wiatru przekracza 5° w skali Beauforta,
4) występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami,
5) występują silne prądy wsteczne.
§  3.
1. W każdym kąpielisku i pływalni powinien być umieszczony na widocznym miejscu regulamin.
2. Regulamin powinien być umieszczony na tablicy o minimalnych wymiarach 120 cm x 70 cm i sporządzony literami wielkości nie mniejszej niż 1 cm.
§  4.
1. Korzystanie z kąpieliska i pływalni może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej upoważnionej osoby.
3. Członków grupy zorganizowanej obowiązują przepisy wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich osób uprawiających w sposób zorganizowany ćwiczenia ruchowe.

Kąpieliska

§  5. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa w kąpielisku zorganizowanym należy:
1) zapewnić stałą kontrolę przez ratowników lustra wody z brzegu i od strony wody (z łodzi ratunkowych lub stacjonarnych punktów ratowniczych na wodzie),
2) trwale oznaczyć strefy dla umiejących i nie umiejących pływać, a w szczególności:
a) strefy dla nie umiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 120 cm - bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym za bojami powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nie przekraczającej 130 cm,
b) strefy dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m - bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym odległość ich od strefy dla nie umiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m,
3) wydzielić brodzik dla dzieci w miejscu, w którym istnieją ku temu odpowiednie warunki (piaszczyste i płaskie dno oraz stojąca woda o głębokości do 40 cm), oznaczyć go bojami (pławami) oraz otoczyć siatką sięgającą do dna,
4) zapewnić bieżącą informację, dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz natężenia fali i siły wiatru,
5) wyposażyć kąpielisko w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
6) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe),
7) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych.
§  6. Kąpielisko zorganizowane powinno być wyposażone w wieże obserwacyjne lub podwyższone pomosty dla ratowników oraz sieć łączności przewodowej lub radiowej (wewnętrznej i z możliwością bezpośredniego łączenia się z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej).
§  7. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa w kąpielisku prowizorycznym należy:
1) zapewnić stałą kontrolę przez ratowników lustra wody,
2) oznaczyć strefy dla umiejących i nie umiejących pływać,
3) wyposażyć kąpielisko w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
4) wyposażyć kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
5) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych.
§  8. W każdym kąpielisku powinna znajdować się flaga Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Flagę wywiesza się w czasie, w którym kąpielisko jest strzeżone przez służbę ratowniczą.

Pływalnie

§  9.
1. W celu stworzenia warunków bezpieczeństwa na pływalni należy:
1) zapewnić stałą obserwację przez ratownika (ratowników) lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,
2) oznaczyć głębokość wody w sposób trwały i widoczny,
3) wyposażyć pływalnię w apteczkę i sprzęt medyczny pierwszej pomocy,
4) wyposażyć pływalnię w sprzęt ratunkowy,
5) zapewnić trwałe ogrodzenie pływalni odkrytej,
6) zapewnić bezpośrednią łączność telefoniczną z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Milicji Obywatelskiej,
7) zapewnić zamykanie pływalni w określonych godzinach, w których nie pracuje służba ratownicza.
2. W ramach zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach należy zapewnić, aby na jedną osobę prowadzącą zajęcia przypadało nie więcej niż 20 osób dorosłych lub 15 osób niepełnoletnich.

Wodna służba ratownicza

§  10. Ustala się następujące minimalne normy zatrudnienia ratowników:
1) w kąpieliskach na każde 100 m linii brzegowej - jeden ratownik od strony lądu i jeden ratownik od strony lustra wody,
2) na pływalniach dysponujących nieckami o długości do 25 m - jeden ratownik,
3) na pływalniach dysponujących nieckami o długości 25-50 m - dwóch ratowników,
4) na pływalniach dysponujących nieckami o długości powyżej 50 m - 3 ratowników.
§  11.
1. Do podstawowych obowiązków ratownika należy:
1) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
2) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
3) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
4) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjno-ostrzegawczych,
5) sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni,
7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),
8) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
9) spowodowanie oczyszczania powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
10) bieżące prowadzenie dziennika pracy.
2. Młodszy ratownik wodny może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie pod nadzorem ratownika wyższego stopnia.
3. Ratownik uprawniony do przeprowadzania egzaminów na kartę pływacką może w czasie wolnym od dyżuru ratowniczego uczyć pływania.
4. Ratownik zatrudniony na pływalni pełni również funkcje współorganizatora pływalni.
§  12. Ratownik powinien być ubrany w jednolity ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" i w czapkę ratownika oraz mieć przy sobie gwizdek.

Sprzęt ratunkowy i pomocniczy

Sprzęt ratunkowy i pomocniczy

§  13. Kąpielisko zorganizowane powinno być wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze:
1) łodzie ratunkowe:
a) motorowe - jedna na każde 400 m linii brzegowej,
b) wiosłowe - jedna na każde 100 m linii brzegowej,
2) koła ratunkowe z linką - jedno na 50 m linii brzegowej, zawieszone na słupkach w pobliżu lustra wody,
3) bosaki ratunkowe,
4) liny asekuracyjne z kołowrotkiem o długości minimum 80 m na każdym stanowisku ratowniczym (w kąpieliskach morskich - jedna na każde 100 m linii brzegowej),
5) tuby słuchowe lub elektroakustyczne na wszystkich stanowiskach ratunkowych od strony lądu i wody,
6) tablice zawierające aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza, sile wiatru oraz wysokości fali,
7) sygnalizację alarmową,
8) pomieszczenie na sprzęt ratunkowy, pomocniczy i osobisty ratowników - jedno na 200 m linii brzegowej,
9) środki łączności między stanowiskami ratunkowymi - przewodowe lub radiowe,
10) rzutki ratunkowe,
11) nurkowy aparat sportowy,
12) lornetki,
13) nosze ratunkowe.
§  14. Kąpielisko prowizoryczne powinno być wyposażone w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:
1) łodzie wiosłowe - jedna na 100 m linii brzegowej,
2) koła ratunkowe z linką - jedno na 50 m linii brzegowej,
3) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m,
4) słuchowy sygnał alarmowy,
5) rzutki ratunkowe,
6) lornetkę.
§  15. Pływalnia powinna być wyposażona w następujący sprzęt ratunkowy i pomocniczy:
1) koła ratunkowe z linką - dwa na pływalniach o długości do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m,
2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m.
§  16. Łodzie ratunkowe powinny być trwale oznakowane napisem "WOPR" na burtach oraz wyposażone w:
1) koło ratunkowe z linką,
2) rzutkę ratunkową,
3) zaburtową linkę ratunkową,
4) tubę głosową lub elektroakustyczną,
5) kotwicę na łańcuchu,
6) sprzęt medyczny pierwszej pomocy.
§  17. Stanowisko ratownicze powinno być wyposażone w:
1) sprzęt do nurkowania (płetwy, maska, fajka),
2) lornetkę,
3) radiotelefon,
4) rzutkę ratunkową,
5) sprzęt medyczny pierwszej pomocy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZNAKÓW ZAKAZU, OSTRZEGAWCZYCH I INFORMACYJNYCH ORAZ ICH WZORY

§  1. Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowiązują na odległość podaną na obrzeżu znaku, licząc w metrach od miejsca ustawienia znaku. Jeżeli na znaku nie ma podanej odległości, znak obowiązuje na obszarze wodnym w zasięgu wzroku.

I.

Znaki zakazu

§  2.
1. Znaki zakazu wskazują rodzaj zakazu i określają jego przyczynę.
2. Znakami zakazu są:
1) znak "kąpiel wzbroniona" (wzór - rys. I-1),
2) znak "kąpiel wzbroniona - szlak żeglowny" (wzór - rys. I-2),
3) znak "kąpiel wzbroniona - most" (wzór - rys. I-3),
4) znak "kąpiel wzbroniona - spiętrzenie wody" (wzór - rys. I-4),
5) znak "kąpiel wzbroniona - woda skażona" (wzór - rys. I-5),
6) znak "kąpiel wzbroniona - woda pitna" (wzór - rys. I-6),
7) znak "kąpiel wzbroniona - hodowla ryb" (wzór - rys. I-7),
8) znak "skakanie do wody wzbronione" (wzór - rys. I-8),
9) znak "strefa ciszy" (wzór - rys. I-9).
§  3. Znaki zakazu, o których mowa w § 2, mają kształt koła o średnicy 60 cm.

II.

Znaki ostrzegawcze

§  4.
1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazują przyczynę niebezpieczeństwa.
2. Znakami ostrzegawczymi są:
1) znak "wiry" (wzór - rys. II-1),
2) znak "niebezpieczna głębokość wody" (wzór - rys. II-2),
3) znak "zimna woda" (wzór - rys. II-3),
4) znak "nagły uskok" (wzór - rys. II-4),
5) znak "pale" (wzór - rys. II-5),
6) znak "skały podwodne" (wzór - rys. II-6),
7) znak "kamieniste dno" (wzór - rys. II-7)
8) znak "sieci rybackie" (wzór - rys. II-8),
9) znak "wodorosty" (wzór - rys. II-9).
§  5. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 4, mają kształt trójkątów równobocznych, których wierzchołek skierowany jest ku górze. Długość jednego boku trójkąta wynosi 75 cm.

III.

Znaki informacyjne

§  6.
1. Znaki informacyjne wskazują, że w pobliżu znaku znajdują się podane na znaku obiekty i urządzenia.
2. Znakami informacyjnymi są:
1) znak "plaża strzeżona" (wzór - rys. III-1),
2) znak "punkt medyczny" (wzór - III-2),
3) znak "telefon" (wzór - rys. III-3).
§  7. Znaki informacyjne, o których mowa w § 6, mają kształt prostokąta o wymiarach 80 cm x 60 cm.
§  8.
1. Wzory znaków zakazu:

grafika

2. Wzory znaków ostrzegawczych:

grafika

3. Wzory znaków informacyjnych:

grafika

4. Kolory na wzorach znaków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, są oznaczone następująco:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, W KTÓRE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE PŁYWALNIE I KĄPIELISKA

Sprzęt medyczny:

1) aparat do sztucznego oddychania 1 szt.,

2) inhalator tlenowy przenośny 1 szt.,

3) nożyczki opatrunkowe proste i zakrzywione 2 szt.,

4) opaska uciskowa rurkowa lub szeroka taśma gumowa 1 szt.,

5) rozwieracz szczękowy 1 szt.,

6) rurka ustno-gardłowa (podwójna) 1 szt.,

7) szpatułki drewniane 10 szt.,

8) szyna Kramera 3 szt.,

9) kieliszek do leków 1 szt.,

10) termometr 1 szt.

Leki:

11) amoniak w płynie 20 g,

12) hemostin w aerozolu 1 op.,

13) krople nasercowe 1 op.,

14) krople walerianowe 1 op.,

15) krople żołądkowe 1 op.,

16) pyralgina (w tabletkach) 10 szt.,

17) jodyna 100 g,

18) spirytus salicylowy 50 g,

19) woda utleniona 200 g.

Materiał opatrunkowy:

20) agrafki 6 szt.,

21) chustki trójkątne 3 szt.,

22) gaza wyjałowiona 15 op.,

23) lignina 10 op.,

24) opaska gazowa 10 szt.,

25) opaska elastyczna 4 szt.,

26) opatrunek indywidualny wyjałowiony 10 szt.,

27) prestoplast lub poloplast 10 szt.,

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY REGULAMIN KĄPIELISKA I PŁYWALNI ODKRYTEJ*)

1. Kąpielisko jest obiektem ......................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

2. Kąpielisko jest czynne ..........................................................................................

(dni i godziny otwarcia)

3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby mające bilet wstępu, abonament lub kartę wolnego wstępu. **)

4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.

6. Na terenie kąpieliska czynne są:

.......................................................................................................................................................

(np. wypożyczalnia sprzętu wodnego, leżaków, sauna)

7. Korzystanie z ................................................................... następuje za osobną opłatą.

(np. ze sprzętu wodnego)

8. Wydawanie .................. (następuje na podstawie kaucji lub dowodu tożsamości **).

(np. nazwa sprzętu sportowego)

Wypożyczanie sprzętu wodnego następuje za okazaniem ważnej karty pływackiej.

9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.

10. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska ....................................

(z wyjątkiem np. ogrodzonej płyty wokół niecki basenu kąpieliskowego)

11. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

12. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy.

13. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematem "WOPR" i czapkę ratownika.

14. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.

15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

1) przekraczać linii oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać,

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,

3) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

4) korzystać z kąpieli w strojach innych niż określone w ust. 11,

5) stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innych osób, a w szczególności:

a) pić napojów alkoholowych, zakłócać spokoju, wrzucać i popychać inne osoby do wody,

b) wchodzić na wieżę obserwacyjną i skakać z niej do wody,

c) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

18. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, za osobną opłatą **).

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska; książka skarg i wniosków znajduje się w kasie kąpieliska.

20. Osoby przebywające na terenie kąpieliska, korzystające ze sprzętu wodnego, obowiązane są stosować się do przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach śródlądowych i morskich **).

______

*) W regulaminie pływalni wyraz "kąpielisko" należy zastąpić wyrazem "pływalnia".

**) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5.

RAMOWY REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

1. Pływalnia jest obiektem .......................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

2. Pływalnia jest czynna ...........................................................................................

(dni i godziny otwarcia)

3. Z pływalni mogą korzystać osoby:

1) uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

2) umiejące pływać.

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

5. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się u kierownika pływalni.

6. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie w basenie jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.

7. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów - karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

8. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 20 osób dorosłych lub 15 niepełnoletnich na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

9. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.

10. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

11. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, tenisówki lub obuwie podobne).

12. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie się pod natryskiem.

13. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.

14. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

15. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia.

17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

1) wchodzić do wody bez zezwolenia,

2) biegać po chodnikach otaczających basen,

3) wchodzić na trybuny w stroju ćwiczebnym,

4) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie basenu,

5) niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecać i brudzić terenu pływalni,

6) hałasować,

7) wprowadzać psów lub innych zwierząt.

18. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.

19. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy.

20. Grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.

21. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

22. Grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).

23. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.

24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie kierownikowi grupy lub do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

25. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

27. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

28. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

29. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w ......................................................................................................