§ 5. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia. - Dz.U.2006.50.370 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.370

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.
§  5. 
1. 
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1)
3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)
informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
2. 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.