Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia. - Dz.U.2006.50.370 - OpenLEX

Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.370

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Na podstawie art. 162 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór karty zgłoszenia.
1. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej "kartą", stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. 
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
3. 
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa w ust. 2.
4. 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.
1. 
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin.
2. 
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.
1. 
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1)
3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)
informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
2. 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
1. 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.
2. 
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

ZAŁĄCZNIK 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane kandydata na ławnika /wypełnia kandydat/:

1Imię (imiona) i nazwisko
2Nazwiska poprzednio używane
3Imiona rodziców
4Data i miejsce urodzenia
5Obywatelstwo
6Numer ewidencyjny PESEL
7Numer NIP
8Miejsce zamieszkania ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy
9Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres e-mail)
10Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe - technik budowlany itp.)
11Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny itp. oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje)
12Miejsce pracy lub wykonywanej działalności ze wskazaniem, od ilu lat kandydat pracuje lub wykonuje działalność na terenie gminy
13Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych)
14Motywy kandydowania na ławnika
15Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach
16Informacja, do orzekania w którym sądzie - w sądzie okręgowym albo rejonowym - proponowany jest kandydat

B.

- Wypełnia tylko związek zawodowy lub organizacja pracodawców, jeżeli to dotyczy:

Informacja, czy kandydat jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

- Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika /wypełnia podmiot zgłaszający/:

1Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*
2Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji
3Podpis osoby zgłaszającej kandydata - uprawnionej do reprezentacji
4Nazwa i numer rejestru, do którego podmiot jest wpisany
5Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres e-mail

* Prezes sądu wypełnia wyłącznie rubrykę 1 tej części.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.

Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

......................................................
miejscowość i data wypełnieniaczytelny podpis kandydata na ławnika

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

...............................................................
miejscowość i data wypełnieniaczytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej podmiot uprawniony w art. 162 § 1 ustawy do zgłoszenia kandydata bądź jednego z dwudziestu pięciu obywateli zgłaszających kandydata

POUCZENIE:

Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega

przywróceniu.