§ 4. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia. - Dz.U.2006.50.370 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.370

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.
§  4. 
1. 
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach organów gmin.
2. 
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.