§ 2. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia. - Dz.U.2006.50.370 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.370

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.
§  2. 
1. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej "kartą", stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. 
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
3. 
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa w ust. 2.
4. 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.