Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1645

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze przetargu pisemnego, zwanego dalej "przetargiem". Cenę wywoławczą wierzytelności ustala się, uwzględniając wartość tej wierzytelności wraz z odsetkami należnymi od tej wierzytelności.
2.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze pierwszego przetargu, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", ogłasza drugi przetarg z obniżoną ceną wywoławczą, w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
3.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze drugiego przetargu, Dyrektor Generalny ogłasza publicznie ofertę sprzedaży wierzytelności.
4.  Jeżeli wierzytelność nie zostanie sprzedana w drodze oferty sprzedaży wierzytelności ogłoszonej publicznie, Dyrektor Generalny może ogłosić publicznie zaproszenie do podjęcia rokowań.
5.  Cena wywoławcza wierzytelności w drugim przetargu oraz cena sprzedaży wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 łącznie nie mogą być obniżone więcej niż o 20% ceny wywoławczej ustalonej w pierwszym przetargu.
6.  Dyrektor Generalny może odstąpić od sprzedaży wierzytelności do dnia zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.
7.  O odstąpieniu od sprzedaży wierzytelności Dyrektor Generalny niezwłocznie zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu, oferty ogłoszonej publicznie albo rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
§  2. 
1.  Dyrektor Generalny powołuje komisję, która wykonuje czynności związane ze sprzedażą wierzytelności, zwaną dalej "komisją". W skład komisji wchodzi od 3 do 7 członków, w tym przewodniczący. Skład komisji jest jawny.
2.  Komisja w szczególności dokonuje oceny:
1) ofert zgłoszonych w drodze przetargu albo rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;
2) odpowiedzi udzielonych na ofertę ogłoszoną publicznie.
3.  Członkiem komisji nie może być osoba:
1) która uczestniczy jako oferent w przetargu albo rokowaniach podjętych na podstawie publicznego zaproszenia albo udzieliła odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie;
2) której małżonek, krewny do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowaty do drugiego stopnia powinowactwa uczestniczy jako oferent w przetargu albo rokowaniach podjętych na podstawie publicznego zaproszenia albo udzielił odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie; powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa;
3) która jest lub była wspólnikiem lub przedstawicielem oferenta lub działa lub działała w imieniu oferenta, albo jest lub była wspólnikiem lub przedstawicielem podmiotu, który udzielił odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie, lub działa lub działała w imieniu tego podmiotu;
4) która jest lub była pracownikiem oferenta lub uczestniczy lub uczestniczyła we władzach oferenta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo jest lub była pracownikiem podmiotu, który udzielił odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie, lub uczestniczy lub uczestniczyła we władzach tego podmiotu będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
5) która jest dłużnikiem;
6) która jest małżonkiem, krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatym do drugiego stopnia powinowactwa dłużnika; powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa;
7) która jest lub była wspólnikiem lub przedstawicielem dłużnika;
8) która jest lub była pracownikiem dłużnika lub uczestniczy albo uczestniczyła we władzach dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
4.  Dyrektor Generalny z własnej inicjatywy albo na wniosek członka komisji odwołuje ze składu komisji członka, w odniesieniu do którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust. 3.
5.  Dyrektor Generalny z własnej inicjatywy albo na wniosek uczestnika przetargu albo rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, albo osoby, która udzieliła odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie, odwołuje ze składu komisji członka, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności wynikające ze stosunku osobistego, służbowego lub majątkowego łączącego go z uczestnikiem przetargu albo rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia albo z podmiotem, który udzielił odpowiedzi na ofertę ogłoszoną publicznie.
6.  Komisja sporządza protokół wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierający w szczególności, w przypadku:
1) przetargu - wskazanie terminu i miejsca przetargu, wykaz uczestników przetargu, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz datę sporządzenia protokołu;
2) oferty ogłoszonej publicznie - wskazanie terminu i miejsca złożenia odpowiedzi na ofertę, wykaz podmiotów, które złożyły odpowiedź na ofertę, opis wykonanych czynności oraz datę, godzinę i minutę złożenia oświadczenia woli o przyjęciu najkorzystniejszej oferty, a także datę sporządzenia protokołu;
3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia - termin i miejsce rokowań, wykaz uczestników rokowań, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez oferentów zaproszonych do dalszych rokowań, opis przebiegu rokowań i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz datę sporządzenia protokołu.
7.  Protokół, o którym mowa w ust. 6, podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  3. 
1.  Komisja podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka w drodze przetargu, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Krajowego Ośrodka i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) oznaczenie wierzyciela, dłużnika i prowadzącego przetarg;
2) kwotę wierzytelności;
3) informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności;
4) informację o trwałej utracie przez dłużnika Krajowego Ośrodka zdolności do spłaty zadłużenia;
5) informację, że sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089);
6) informację o możliwości odstąpienia przez Dyrektora Generalnego od sprzedaży wierzytelności;
7) określenie terminu i miejsca przetargu;
8) kryteria oceny ofert;
9) cenę wywoławczą wierzytelności wraz ze wskazaniem sposobu i terminu zapłaty;
10) określenie formy i wysokości wadium oraz informację o sposobie i terminie jego wniesienia;
11) informację, że przepadkowi ulega wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, a który nie zawarł umowy w terminie wskazanym w pkt 13;
12) informację, że złożone przez oferentów wadium zostanie:
a) zaliczone na poczet ceny nabywanej wierzytelności oferentowi, którego oferta została wybrana,
b) zwrócone:
oferentom, których oferty nie zostały wybrane - niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,
nabywcy wierzytelności - niezwłocznie po zapłaceniu ceny jej nabycia, jeżeli było złożone przez nabywcę w innej formie niż pieniężna,
w przypadku gdy Dyrektor Generalny odstąpi od sprzedaży wierzytelności,
w przypadku gdy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty;
13) informację, że umowa sprzedaży wierzytelności powinna być podpisana przez kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu na piśmie informacji o wyborze jego oferty, pod rygorem przepadku wadium na rzecz Krajowego Ośrodka;
14) określenie warunków, które powinna spełniać oferta, w szczególności:
a) wskazanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy (firmy) oraz siedziby i adresu oferenta,
b) wskazanie wierzytelności, o której nabycie ubiega się oferent,
c) określenie ceny nabycia wierzytelności, sposobu i terminu jej zapłaty,
d) informację o zamiarze przejęcia zabezpieczeń wierzytelności,
e) wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta;
15) informację:
a) że warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez oferenta oświadczenia:
o przyjęciu warunków przetargu,
że nie jest dłużnikiem, jego zstępnym, wstępnym albo podmiotem będącym w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
b) o dołączeniu do oferty dowodu wniesienia wadium;
16) określenie miejsca i terminu składania ofert oraz miejsca i terminu ich otwarcia, a także określenie terminu, do którego zostanie dokonany wybór oferty.
§  4. 
1.  W przypadku przetargu komisja:
1) ustala liczbę złożonych ofert;
2) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) sprawdza, czy wadia zostały wniesione w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz w sposób określony w tym ogłoszeniu.
2.  Jeżeli wpłynie jedna oferta, przetarg przeprowadza się w przypadku, gdy wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 5000 zł.
3.  Komisja odrzuca oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł w należyty sposób wadium lub jest dłużnikiem, jego zstępnym albo wstępnym, podmiotem będącym w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia oferenta na piśmie.
4.  Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja ocenia, biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria oceny ofert, ustalone w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
5.  O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.
§  5. 
1.  Komisja podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka w drodze oferty ogłoszonej publicznie, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, od którego będzie można składać odpowiedzi na ofertę. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Krajowego Ośrodka i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-6;
2) cenę sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka;
3) określenie miejsca i terminu, w którym można składać odpowiedzi na ofertę;
4) określenie warunków, które powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób złożenia tej odpowiedzi;
5) treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty oraz sposób jego złożenia.
3.  Po upływie terminu składania odpowiedzi na ofertę, w siedzibie Krajowego Ośrodka wywiesza się protokół, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 2, na okres 7 dni.
§  6. 
1.  Komisja podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, od którego można składać oferty. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Krajowego Ośrodka i umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) dane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-6;
2) proponowaną cenę sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka;
3) określenie miejsca, terminu i sposobu składania ofert;
4) określenie warunków, które powinna spełniać oferta;
5) informację, że do rokowań zostanie dopuszczonych pięć najkorzystniejszych ofert.
3.  Po wyborze pięciu najkorzystniejszych ofert komisja zaprasza oferentów, którzy je złożyli, do dalszych rokowań, a pozostałych oferentów zawiadamia o odrzuceniu ich ofert.
4.  W trakcie rokowań komisja ustala z oferentami cenę i sposób płatności oraz zasady ewentualnego przejęcia zabezpieczeń wierzytelności, aż do wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.  Po przeprowadzeniu rokowań i wyborze najkorzystniejszej oferty Dyrektor Generalny podpisuje umowę z wybranym podmiotem w terminie 14 dni od dnia zakończenia rokowań.
6.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 Krajowy Ośrodek może podjąć rokowania z pozostałymi podmiotami zaproszonymi do rokowań.
§  7.  O dokonanej sprzedaży wierzytelności Dyrektor Generalny zawiadamia na piśmie dłużnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).