[Sprzedaż wymagalnych wierzytelności Krajowego Ośrodka] - Art. 18. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2020.481 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Sprzedaż wymagalnych wierzytelności Krajowego Ośrodka] - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.481 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r.
Art.  18.  [Sprzedaż wymagalnych wierzytelności Krajowego Ośrodka]
1. 
Krajowy Ośrodek może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności Krajowego Ośrodka w przypadku trwałej utraty przez dłużników Krajowego Ośrodka zdolności do spłaty zadłużenia.
2. 
Wierzytelności Krajowego Ośrodka są sprzedawane:
1)
w drodze przetargu;
2)
na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;
3)
w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
3. 
Przy sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o zmianie wierzyciela z następującymi wyjątkami:
1)
nie jest wymagana zgoda dłużnika;
2)
sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217).
4. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.