Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  36.
Niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne studentów prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  37.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 63, poz. 269).
§  38.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.