Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów

Na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
obwinionym - rozumie się przez to studenta, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne;
3)
stronach - rozumie się przez to obwinionego oraz rzecznika dyscyplinarnego.
§  2.
W sprawach wymienionych w art. 211 ustawy orzekają:
1)
w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna,
2)
w drugiej instancji - odwoławcza komisja dyscyplinarna

- w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów.

§  3.
1.
W toku postępowania wyjaśniającego oraz postępowania dyscyplinarnego obwinionemu należy umożliwić złożenie wszelkich wyjaśnień, które uważa się za istotne dla sprawy.
2.
Obwiniony ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień, o czym należy go poinformować.

Postępowanie wyjaśniające

§  4.
1.
Rektor uczelni, po otrzymaniu wiadomości o postępowaniu uchybiającym godności studenta lub naruszeniu przepisów obowiązujących na uczelni, zleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni.
2.
W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora uczelni, może przedłużyć czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej jednak niż do 12 tygodni.
§  5.
1.
Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Odpis postanowienia otrzymuje obwiniony i rektor uczelni.
2.
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest zebrać dowody niezbędne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, uwzględniając zarówno dowody świadczące przeciwko obwinionemu, jak i dowody przemawiające na jego korzyść.
§  6.
1.
Z każdej przeprowadzonej czynności w postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscyplinarny sporządza protokół na piśmie.
2.
Protokół powinien być podpisany, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, przez wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzonej czynności.
§  7.
1.
Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub zebrane w jego toku zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia zarzutów obwinionemu, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
2.
Rzecznik dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów wzywa obwinionego i ogłasza mu jego treść.
3.
W wezwaniu należy pouczyć obwinionego o wynikających z art. 219 ust. 4 ustawy skutkach uporczywego i nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwania.
§  8.
1.
Przed złożeniem wyjaśnień przez obwinionego należy pouczyć go o jego uprawnieniach i obowiązkach.
2.
Obwiniony otrzymuje pouczenie na piśmie, co potwierdza swoim podpisem.
§  9.
1.
W toku postępowania wyjaśniającego obwiniony i jego obrońca mają prawo zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek o przesłuchanie wskazanych osób w charakterze świadków, powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych dowodów.
2.
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego należy umożliwić obwinionemu i jego obrońcy zapoznanie się z zebranymi dowodami i poinformować o prawie zgłoszenia wniosku o uzupełnienie postępowania dowodowego, w terminie 3 dni od upływu końcowego terminu do zapoznawania się z materiałami postępowania.
§  10.
1.
W zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny:
1)
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które przedstawia rektorowi uczelni do zatwierdzenia;
2)
kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie;
3)
może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o wymierzenie kary upomnienia;
4)
może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego.
2.
W razie stwierdzenia, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, że:
1)
czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego,
2)
postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy,
3)
obwiniony zmarł,
4)
nastąpiło przedawnienie na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy lub przedawnienie orzekania na podstawie art. 217 ust. 4 ustawy,
5)
szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma,

rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

3.
Jeżeli rektor uczelni, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, podejmie decyzję o przekazaniu sprawy do sądu koleżeńskiego, rzecznik dyscyplinarny przesyła odpis wniosku wraz z aktami sprawy do sądu koleżeńskiego.
4.
Zatwierdzone przez rektora uczelni postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem oraz zatwierdzony przez rektora uczelni wniosek o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego doręcza się obwinionemu i jego obrońcy.
5.
O skierowaniu wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej zawiadamia się obwinionego, jego obrońcę i rektora uczelni.
§  11.
1.
Jeżeli rzecznik dyscyplinarny złoży wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, rektor uczelni może wymierzyć obwinionemu karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.
2.
Student ukarany przez rektora uczelni za przewinienie mniejszej wagi karą upomnienia, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu nie wniósł odwołania z przyczyn od niego niezależnych, może, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, złożyć, wraz z odwołaniem, wniosek o przywrócenie terminu.
3.
Wniosek wraz z odwołaniem, o którym mowa w ust. 2, składa się do komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego za pośrednictwem rektora uczelni.
§  12.
1.
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie powinien być sporządzony na piśmie i zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów;
2)
dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia;
3)
proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej;
4)
uzasadnienie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie.
2.
Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie należy dołączyć akta postępowania wyjaśniającego.

Postępowanie dyscyplinarne

§  13.
1.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie spełnia warunki, o których mowa w § 12 ust. 1.
2.
W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie nie spełnia warunków, o których mowa w § 12 ust. 1, przewodniczący komisji dyscyplinarnej zwraca wniosek i wzywa rzecznika dyscyplinarnego do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni.
3.
Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza, według kolejności listy alfabetycznej członków komisji dyscyplinarnej, skład orzekający, z uwzględnieniem przepisu art. 213 ust. 5 ustawy, oraz termin posiedzenia niejawnego komisji dyscyplinarnej, które powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku.
4.
Na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna wydaje postanowienie o:
1)
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie do rozpoznania na rozprawie albo
2)
odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo
3)
zwrocie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, wskazując, w jakim zakresie i kierunku ma nastąpić uzupełnienie postępowania, oraz wyznaczając termin zakończenia tego postępowania, nie dłuższy niż 30 dni.
5.
W razie stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2, postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się.
§  14.
1.
Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu, jego obrońcy i rektorowi uczelni.
2.
Na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia.
§  15.
1.
W razie przeniesienia się obwinionego do innej uczelni w czasie toczącego się przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego rektor uczelni zawiadamia o fakcie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego rektora uczelni, do której obwiniony się przeniósł, a po ukończeniu postępowania przysyła mu odpis prawomocnego orzeczenia.
2.
O fakcie przesłania informacji o toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym rektorowi innej uczelni należy poinformować obwinionego.
§  16.
1.
Przewodniczący składu orzekającego:
1)
wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyć się w ciągu 30 dni od dnia wniesienia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie;
2)
wyznacza obwinionemu obrońcę z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 218 ust. 2 ustawy;
3)
zawiadamia na piśmie rektora uczelni oraz rzecznika dyscyplinarnego o terminie rozprawy;
4)
wzywa na rozprawę obwinionego i zawiadamia obrońcę o terminie rozprawy;
5)
wzywa na rozprawę świadków i biegłych.
2.
Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę:
1)
odpis wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie;
2)
listę członków składu orzekającego komisji dyscyplinarnej wyznaczonego do rozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie;
3)
informację o uprawnieniach obwinionego dotyczących możliwości wyłączenia członka składu orzekającego i o skutkach niestawiennictwa na rozprawie.
3.
Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem obwinionemu wezwania a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni.
4.
W razie niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, rozprawa na wniosek obwinionego lub jego obrońcy ulega odroczeniu.
§  17.
1.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu wezwanie doręczono prawidłowo i który złożył już wyjaśnienia na rozprawie, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że komisja dyscyplinarna uzna jego obecność za konieczną.
2.
W razie uznania niestawiennictwa obwinionego na rozprawę za usprawiedliwione skład orzekający odracza rozprawę i wyznacza nowy termin. Rozprawa może ulec odroczeniu na okres do 30 dni. Jeżeli jednak w tym terminie stawienie się obwinionego z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwe, termin ten może zostać przedłużony do czasu ustania przeszkód.
§  18.
1.
Komisja dyscyplinarna może zawiesić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli w sprawie tego samego czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia.
2.
Komisja dyscyplinarna może w każdej chwili podjąć zawieszone postępowanie i powinna to uczynić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
3.
Na postanowienie komisji dyscyplinarnej w przedmiocie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego lub podjęcia zawieszonego postępowania stronom przysługuje zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia im postanowienia.
4.
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania lub podjęcia zawieszonego postępowania doręcza się również rektorowi uczelni.
§  19.
Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie jest obowiązkowy.
§  20.
1.
Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego.
2.
Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron i innych osób wezwanych na rozprawę, po czym przewodniczący zarządza opuszczenie sali przez świadków oraz odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie wraz z uzasadnieniem. Następnie zapytuje obwinionego, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia.
3.
Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący zarządza postępowanie dowodowe, przesłuchuje świadków, zasięga opinii biegłych oraz przeprowadza inne dowody. Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wyrazi sprzeciwu, a bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, przewodniczący może odczytać zeznania świadków i opinie biegłych oraz przedstawić inne dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym.
4.
W trakcie rozprawy komisja dyscyplinarna, na wniosek stron lub z urzędu, dopuszcza dowody z zeznań świadków i opinii biegłych oraz inne dowody, jeżeli uzna, że ich przeprowadzenie jest istotne dla sprawy.
5.
Obwiniony, jego obrońca i rzecznik dyscyplinarny mają prawo zadawać pytania świadkom i biegłym oraz wypowiadać się co do każdego dowodu.
6.
Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości, komisja dyscyplinarna za zgodą stron może nie przeprowadzać postępowania dowodowego lub je ograniczyć.
7.
Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.
§  21.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego i protokolant.
§  22.
1.
Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, a komisja dyscyplinarna przystępuje niezwłocznie do narady nad orzeczeniem.
2.
Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem są tajne. Podczas narady i głosowania oprócz członków składu orzekającego może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący uzna jego obecność za zbędną.
3.
Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osobno co do kary. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.
§  23.
1.
Postanowienia i orzeczenia komisji dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.
2.
Głosy członków składu orzekającego wstrzymujących się od głosowania liczą się na korzyść obwinionego.
3.
Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdania członków składu orzekającego tak się podzielą, że na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów, zdanie najmniej przychylne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej do niego zbliżonego.
4.
Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem.
§  24.
1.
Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o:
1)
ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierza karę, albo
2)
uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, albo
3)
umorzeniu postępowania.
2.
W razie stwierdzenia po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2, albo jeżeli rzecznik dyscyplinarny odstąpi na rozprawie od wniosku o ukaranie, komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1 komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie o uniewinnieniu obwinionego.
§  25.
1.
Orzeczenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:
1)
nazwę komisji dyscyplinarnej, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
2)
imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika dyscyplinarnego, protokolanta i obrońcy obwinionego;
3)
imię i nazwisko, adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów;
4)
opis zarzucanego czynu, z określeniem miejsca i daty jego popełnienia;
5)
rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej;
6)
uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej orzeczenia.
2.
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
§  26.
1.
Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.
2.
Z ważnych powodów ogłoszenie orzeczenia może być odroczone na czas nieprzekraczający 7 dni. Termin ogłoszenia orzeczenia powinien być podany na rozprawie.
3.
Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie motywy orzeczenia i poucza obwinionego o trybie i terminie wniesienia odwołania.
4.
Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem powinno być doręczone stronom, obrońcy i rektorowi uczelni w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.
§  27.
1.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej do odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Wniesienie odwołania przez rzecznika dyscyplinarnego na korzyść obwinionego wymaga zgody obwinionego.
2.
Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i odpisami dla stron, wnosi się za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.
3.
Odwołanie może być cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu odwoławczym. Cofnięcie odwołania pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia komisji dyscyplinarnej.
4.
Cofnięcie odwołania wniesionego na korzyść obwinionego, jeżeli on sam nie złożył odwołania, może nastąpić tylko za jego zgodą.
5.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało wniesione odwołanie w przewidzianym terminie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu.
§  28.
Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej, po stwierdzeniu, że odwołanie zostało wniesione przez osobę uprawnioną w przewidzianym terminie, wyznacza skład orzekający z uwzględnieniem art. 213 ust. 5 ustawy, termin rozprawy odwoławczej oraz zarządza doręczenie odpisu odwołania stronie przeciwnej. Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
§  29.
1.
Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w drodze postanowienia, odrzuca odwołanie w razie wniesienia go po upływie terminu przewidzianego w § 27 ust. 2 albo przez osobę nieuprawnioną.
2.
Przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej, na wniosek strony, może przywrócić uchybiony termin do wniesienia odwołania, jeśli uprawdopodobni ona, że uchybienie nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych.
3.
Wniosek o przywrócenie terminu składa się wraz z odwołaniem za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody.
4.
Na postanowienie o odrzuceniu odwołania lub odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przysługuje zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
§  30.
1.
Rozprawę odwoławczą rozpoczyna sprawozdanie, w którym wyznaczony członek składu orzekającego przedstawia przebieg dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia strony o postanowieniu składu orzekającego w sprawie dopuszczenia nowych dowodów.
2.
Przed zakończeniem rozprawy odwoławczej przewodniczący składu orzekającego udziela głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy i obwinionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie.
§  31.
1.
Odwoławcza komisja dyscyplinarna utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej, uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.
2.
Jeżeli obwiniony został uniewinniony i zachodzi konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład komisji dyscyplinarnej, od której orzeczenia przysługuje odwołanie.
§  32.
1.
Zażalenia na postanowienia komisji dyscyplinarnej oraz przewodniczącego odwoławczej komisji dyscyplinarnej rozpoznaje odwoławcza komisja dyscyplinarna w innym składzie na posiedzeniu niejawnym.
2.
Rozpoznanie zażalenia powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia wpływu zażalenia do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
3.
Postanowienie odwoławczej komisji dyscyplinarnej utrzymujące w mocy postanowienie komisji dyscyplinarnej o:
1)
odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
2)
odrzuceniu odwołania albo
3)
odmowie wznowienia postępowania

kończy postępowanie.

4.
Uwzględniając zażalenie, odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla zaskarżone postanowienie i rozstrzyga w przedmiocie wszczęcia postępowania, zawieszenia postępowania, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i przyjęcia odwołania albo wznowienia postępowania.
§  33.
Do postępowania przed odwoławczą komisją dyscyplinarną w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją dyscyplinarną.

Wykonanie i zatarcie kar dyscyplinarnych

§  34.
1.
Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego doręcza się rektorowi uczelni i załącza się do akt osobowych studenta.
2.
Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego zarządza niezwłocznie rektor uczelni.
3.
Z chwilą zatarcia orzeczonej kary rektor uczelni zarządza usunięcie z akt osobowych studenta dokumentów dotyczących ukarania.

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego

§  35.
1.
O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna, która wydała orzeczenie kończące postępowanie, w innym składzie.
2.
Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania doręcza się ukaranemu studentowi, jego obrońcy, rzecznikowi dyscyplinarnemu i rektorowi uczelni.
3.
Na wydane przez komisję dyscyplinarną postanowienie o odmowie wznowienia postępowania stronom przysługuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, zażalenie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  36.
Niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne studentów prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  37.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. Nr 63, poz. 269).
§  38.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.