Rozdział 4 - Wykonanie i zatarcie kar dyscyplinarnych - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

Rozdział  4

Wykonanie i zatarcie kar dyscyplinarnych

§  34.
1.
Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego doręcza się rektorowi uczelni i załącza się do akt osobowych studenta.
2.
Wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego zarządza niezwłocznie rektor uczelni.
3.
Z chwilą zatarcia orzeczonej kary rektor uczelni zarządza usunięcie z akt osobowych studenta dokumentów dotyczących ukarania.