Rozdział 2 - Postępowanie wyjaśniające - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

Rozdział  2

Postępowanie wyjaśniające

§  4.
1.
Rektor uczelni, po otrzymaniu wiadomości o postępowaniu uchybiającym godności studenta lub naruszeniu przepisów obowiązujących na uczelni, zleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni.
2.
W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora uczelni, może przedłużyć czas trwania postępowania wyjaśniającego, nie dłużej jednak niż do 12 tygodni.
§  5.
1.
Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Odpis postanowienia otrzymuje obwiniony i rektor uczelni.
2.
W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest zebrać dowody niezbędne do całkowitego wyjaśnienia sprawy, uwzględniając zarówno dowody świadczące przeciwko obwinionemu, jak i dowody przemawiające na jego korzyść.
§  6.
1.
Z każdej przeprowadzonej czynności w postępowaniu wyjaśniającym rzecznik dyscyplinarny sporządza protokół na piśmie.
2.
Protokół powinien być podpisany, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią, przez wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzonej czynności.
§  7.
1.
Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub zebrane w jego toku zawierają dostateczne podstawy do przedstawienia zarzutów obwinionemu, rzecznik dyscyplinarny sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
2.
Rzecznik dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów wzywa obwinionego i ogłasza mu jego treść.
3.
W wezwaniu należy pouczyć obwinionego o wynikających z art. 219 ust. 4 ustawy skutkach uporczywego i nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwania.
§  8.
1.
Przed złożeniem wyjaśnień przez obwinionego należy pouczyć go o jego uprawnieniach i obowiązkach.
2.
Obwiniony otrzymuje pouczenie na piśmie, co potwierdza swoim podpisem.
§  9.
1.
W toku postępowania wyjaśniającego obwiniony i jego obrońca mają prawo zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek o przesłuchanie wskazanych osób w charakterze świadków, powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych dowodów.
2.
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego należy umożliwić obwinionemu i jego obrońcy zapoznanie się z zebranymi dowodami i poinformować o prawie zgłoszenia wniosku o uzupełnienie postępowania dowodowego, w terminie 3 dni od upływu końcowego terminu do zapoznawania się z materiałami postępowania.
§  10.
1.
W zależności od wyniku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny:
1)
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które przedstawia rektorowi uczelni do zatwierdzenia;
2)
kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie;
3)
może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o wymierzenie kary upomnienia;
4)
może złożyć do rektora uczelni umotywowany wniosek o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego.
2.
W razie stwierdzenia, po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, że:
1)
czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego,
2)
postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte się toczy,
3)
obwiniony zmarł,
4)
nastąpiło przedawnienie na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy lub przedawnienie orzekania na podstawie art. 217 ust. 4 ustawy,
5)
szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma,

rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

3.
Jeżeli rektor uczelni, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, podejmie decyzję o przekazaniu sprawy do sądu koleżeńskiego, rzecznik dyscyplinarny przesyła odpis wniosku wraz z aktami sprawy do sądu koleżeńskiego.
4.
Zatwierdzone przez rektora uczelni postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem oraz zatwierdzony przez rektora uczelni wniosek o przekazanie sprawy do sądu koleżeńskiego doręcza się obwinionemu i jego obrońcy.
5.
O skierowaniu wniosku o ukaranie do komisji dyscyplinarnej zawiadamia się obwinionego, jego obrońcę i rektora uczelni.
§  11.
1.
Jeżeli rzecznik dyscyplinarny złoży wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, rektor uczelni może wymierzyć obwinionemu karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.
2.
Student ukarany przez rektora uczelni za przewinienie mniejszej wagi karą upomnienia, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu nie wniósł odwołania z przyczyn od niego niezależnych, może, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, złożyć, wraz z odwołaniem, wniosek o przywrócenie terminu.
3.
Wniosek wraz z odwołaniem, o którym mowa w ust. 2, składa się do komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego za pośrednictwem rektora uczelni.
§  12.
1.
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie powinien być sporządzony na piśmie i zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów;
2)
dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia;
3)
proponowany rodzaj kary dyscyplinarnej;
4)
uzasadnienie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie.
2.
Do wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie należy dołączyć akta postępowania wyjaśniającego.